Kes­kus­te­lem­me: Iis­sä ei pii­ta­ta maa­kun­ta­kaa­vas­ta – tuu­li­voi­maa halu­taan hin­nal­la mil­lä hyvän­sä

Iin kun­nan­hal­li­tus käsit­te­li suo­peas­ti maa­nan­tai­na 25.2. 2019 kah­ta isoa Iihin sijoit­tu­vaa tuu­li­voi­ma­han­ket­ta. Suun­ni­tel­lut puis­tot ovat Suo­men suu­rim­pia ja myl­lyt kor­keam­pia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Luon­to on Yli-Iin vah­vuus — Työn alla ole­vas­sa suur­alu­een visios­sa halu­taan kehit­tää muun muas­sa jouk­ko­lii­ken­net­tä ja ham­mas­hoi­toa

Yli-iiläi­set aloit­ti­vat Yli-Ii-vision laa­ti­mi­sen asu­ka­sil­las­saan vas­ta­va­li­tun puheen­joh­ta­ja Juha Lah­ti­sen joh­dol­la. Lah­ti­nen toi­voo, että asuk­kaat löy­täi­si­vät jat­kos­sa laa­jal­la rin­ta­mal­la tien­sä asu­ka­sil­toi­hin, jot­ta alue saa­tai­siin näi­vet­ty­mi­sen sijaan kehit­ty­mään. Hän tie­tää, että tal­koo­työn­te­ki­jöi­tä ja vapaa­eh­toi­sia löy­tyy, kun­han vaan joku panee hom­mat alul­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kar­hun saa­reen halu­taan suun­ni­tel­tua enem­män vene­paik­ko­ja

Vene­paik­ko­jen riit­tä­vyys nousi esil­le Kar­hun saa­ren ase­ma- ja yleis­kaa­vas­ta jär­jes­te­tys­sä esit­te­ly- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa. – Kar­hua mark­ki­noi­daan merel­li­se­nä asuin­paik­ka­na, mut­ta siel­lä ei ole paik­kaa veneil­le. Saa­reen suun­ni­tel­tu­jen uusien talo­jen veneet eivät mah­du kuin nurin­päin pihal­le, tote­si Heik­ki Vii­na­mä­ki Ete­lä-Iin jako­kun­nas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Teks­ta­rit

Kai­kil­le Ran­ta­poh­jan luki­joil­le ter­veyt­tä ja pit­kää ikää. Niin, ja kun etsit tosi ystä­vää, kat­so lähel­le­si. Pit­käi­käi­nen On tämä Jää­lin alu­een.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kau­pun­gin pal­kin­to Mar­toil­le

Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­mi -lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­ta myön­tää joka toi­nen vuo­si kes­tä­vän kehi­tyk­sen tun­nus­tus­pal­kin­non. Pal­kin­non tar­koi­tuk­se­na on edis­tää kes­tä­vän kehi­tyk­sen toteu­tu­mis­ta niin…