Iin kun­ta raken­taa toi­mi­ti­lo­ja yri­tyk­sil­le – Mark­ki­noin­ti­kam­pan­ja alkoi

Iin kun­nan omis­ta­ma kiin­teis­tö­osa­keyh­tiö Iilaak­so Oy raken­taa yri­tyk­sil­le näi­den tar­pei­den mukai­sia tilo­ja ja vuo­kraa ne yri­tyk­sil­le. Vuo­kra on sidot­tu raken­nuk­sen inves­toin­ti­kus­tan­nuk­siin ja yri­tyk­sel­lä on mah­dol­li­suus lunas­taa tilat itsel­leen. Kon­sep­ti on ollut kun­nas­sa käy­tös­sä jo usei­ta vuo­sia, mut­ta nyt tätä mah­dol­li­suut­ta on alet­tu mark­ki­noi­da tehok­kaam­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Digi­pe­laa­mi­nen on suo­sit­tua

Digi­taa­lis­ten pelien pelaa­mi­nen on yleis­tä koko väes­tös­sä. Vaik­ka 10–14-vuotiaat pojat ovat yhä aktii­vi­sim­mat pelaa­jat, digi­pe­laa­mi­nen ei ole enää vain las­ten- tai nuo­ri­so­kult­tuu­ria.


Hau­Pa voit­ti loh­kon­sa

Hau­Pan U19 Fut­sal SM-lii­gan vii­mei­set loh­ko­vai­heen pelit pelat­tiin vii­me vii­kon sun­nun­tai­na Sie­vin moni­toi­mi­hal­lis­sa. Hau­Pal­la oli pelis­sä loh­ko­voit­to ja vas­tas­saan kovat niin ikään loh­ko­voit­toa tavoit­te­le­va KePS ja vii­me kau­den mes­ta­ri FC Kemi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Paras­ta on kun saa poris­ta ja näh­dä tut­tu­ja” – Punai­sen Ris­tin vapaa­eh­toi­set jär­jes­ti­vät Päi­vö­län asuk­kail­le ystä­vän­päi­vä­ta­pah­tu­man

Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­to on jo usean vuo­den ajan jär­jes­tä­nyt Päi­vö­lä­ko­din asuk­kail­le muka­van tal­vi­ta­pah­tu­man, joka ajoit­tuu lähel­le ystä­vän­päi­vää. Päi­vö­län asu­kas Eero Hau­ri­nen on ilah­tu­nut, kun aina sil­loin täl­löin nykyi­ses­sä asuin­pai­kas­sa jär­jes­te­tään eri­lais­ta ohjel­maa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas koto­na

San­ka­ri­koi­ra Jojo on taas koto­naan Iin Olha­vas­sa seit­se­män vuo­ro­kau­den kar­ku­reis­sun jäl­keen. Samoin on tien­sä kotiin löy­tä­nyt yhtä aikaa Jojon kans­sa karan­nut Veik­ko­lai­nen, joka ehti olla kar­ku­mat­kal­la yhdek­sän vuo­ro­kaut­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ket­te­ryyt­tä ja kun­toa kick­boxin­gis­ta

Sun­nun­tai­aa­mu­päi­vä­nä Iin Hami­nan kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa käy kuhi­na, kun aluil­laan ovat kick­boxing- eli pot­ku­nyrk­kei­lyt­ree­nit. Hami­nan kou­lul­la tree­ne­jä vetää kah­des­ti vii­kos­sa val­men­ta­ja Ant­ti Sario­la Kick­boxing Team ry:ltä. Iin lisäk­si hän val­men­taa myös Kii­min­gin pot­ku­nyrk­kei­ly­ryh­mää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Rin peli jäl­leen hyvis­sä kuo­sis­sa

Jos oli edel­li­nen Kii­min­gin Rien­non koti­pe­li tak­kui­nen, niin vii­me lau­an­tain koti­pe­li Lai­van­kan­kaan kou­lul­la Kajaa­nin Hon­kaa vas­taan kir­voit­ti val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­man rai­lak­kai­siin kehui­hin ja mai­re­aan hymyyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJää­lin asu­ka­sil­las­sa kaa­va-asioi­ta ja toi­min­ta­ra­haeh­do­tus

Jää­lin vii­mei­sim­pään asu­ka­sil­las­sa aihee­na oli­vat kaa­­va-asiat, yhtei­sö­toi­min­ta sekä toi­min­ta­ra­han jako. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin vii­ti­sen­kym­men­tä osal­lis­tu­jaa. Asuk­kai­den lisäk­si muka­na oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus