Kaa­vai­lu­ja kir­jas­ton siir­ros­ta Jatu­liin ei ymmär­re­tä

Hau­ki­pu­taan asu­ka­sil­las­sa kes­kus­tel­tiin Oulun kau­pun­gin kaa­vai­luis­ta siir­tää kir­jas­to ja Oulu10-pal­ve­lu­pis­te toi­min­ta­kes­kus Jatu­lin tiloi­hin. Jatu­lin remon­tin suun­nit­te­lun yhtey­des­sä nimit­täin tar­kas­tel­laan, oli­si­ko kir­jas­ton ja pal­ve­lu­pis­teen mah­dol­lis­ta siir­tyä sin­ne.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kiin­teis­tön omis­ta­jan pitää tie­tää itse, kos­ka tuli­si­jat ja hor­mit on nuo­hot­tu

Talo­no­mis­ta­jat vas­taa­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tam­mi­kuun alus­ta läh­tien itse nuo­houk­sen tilaa­mi­ses­ta ja nuo­hous­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­ta, kun pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­vut­tiin vuo­den­vaih­tees­sa. Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­toi­mia­lu­eel­la nuo­houk­sen vapaa­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Edus­kun­ta­vaa­lit 2019: Tupa täyn­nä tupail­las­sa

Suo­men Kes­kus­tan Kii­min­gin pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat Pek­ka Ait­ta­kum­pu ja Lau­ri Niku­la jär­jes­ti­vät yhtei­sen tupail­lan Hut­tu­ky­läs­sä. Nuo­ri­so­seu­ran kah­vion puo­li täyt­tyi kylä­läi­sis­tä, jot­ka.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kola­ri Kui­va­nie­mel­lä

Yksi hen­ki­lö louk­kaan­tui eilen kola­ris­sa Kui­va­nie­mel­lä. Kah­den hen­ki­lö­au­ton kola­ri tapah­tui Vii­na­mäen­tien ja Nelos­tien ris­teyk­ses­sä eilen aamu­päi­väl­lä hie­man ennen yhtä­tois­ta. Onnet­to­muus­pai­kan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Pei­liin kat­so­mi­sen paik­ka

Näi­nä päi­vi­nä ei tar­vit­se kat­soa kau­hu­lef­fo­ja jär­kyt­tyäk­seen. Riit­tää, kun seu­raa uuti­sia van­hus­ten­huol­los­sa tapah­tu­vis­ta epä­koh­dis­ta. Jär­kyt­tä­vin­tä on, että monet puut­teet, kuten riit­tä­mät­tö­mät hen­ki­lös­tö­mi­toi­tuk­set, ovat olleet pit­kään tie­dos­sa. Ei ole kuul­tu tai kuun­nel­tu, saa­ti toi­mit­tu. Hyvä puo­li kuplan puh­kea­mi­ses­sa on, että maton alle lakais­tut tosi­asiat on nyt oikeas­ti otet­ta­va todes­ta.


Raha­pe­lit viik­ko 6

Lot­to: 1, 8, 9, 13, 16, 20, 30. Lisä­nu­me­ro: 31. Plus­nu­me­ro: 30. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 1 kpl 15 500 000.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Poh­joi­ses­ta fysio­te­ra­piay­rit­tä­jäk­si Hau­ki­pu­taal­le

Fysio­te­ra­peut­ti Han­nu Nie­me­lä on perus­ta­nut Hau­ki­pu­taal­le fysio­te­ra­piay­ri­tyk­sen Fysi­locuk­sen tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Paik­ka­kun­nal­le hän muut­ti jou­lu­kuun alus­sa ja on uusi hau­ki­pu­taa­lai­nen.– Kat­se­lin yri­tyk­sel­le sopi­via paik­ko­ja, mis­sä oli­si riit­tä­väs­ti asuk­kai­ta ja sopi­via ja vapai­ta lii­ke­ti­lo­ja, ja pää­dyin tän­ne, ker­too Nie­me­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEdus­kun­ta­vaa­lit 2019: Van­hus­ten­huol­to ja ter­veys­pal­ve­lut puhut­ti­vat vaa­li­ko­jul­la

SDP:n hau­ki­pu­taa­lai­nen edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas Kaa­ri­na Tor­ro Mar­tin­nie­mes­tä ava­si vaa­li­kam­pan­jan­sa lau­an­tai­na. Kam­pan­ja­ko­ju oli Hau­ki­pu­taan S-mar­ke­tin edus­tal­la yhdes­sä oulu­lai­sen ehdok­kaan Ari-Pek­ka Sir­viön kanssa.Sää lauh­tui sopi­vas­ti, mut­ta läm­min­tä ylle tar­vit­tiin sil­ti tuh­dis­ti kak­si­tun­ti­seen ulko­ses­sioon.– Ihan muka­vas­ti ihmi­set ovat pysäh­ty­neet jut­te­le­maan, tote­si Tor­ro tyy­ty­väi­se­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus