Roko­tuk­sia, digio­pas­tus­ta ja kir­jo­ja – Tule­vai­suu­den kir­jas­toau­toa kehi­te­tään Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä

Kir­jas­toau­to Akse­lis­sa asioi­neet ovat voi­neet vii­me aikoi­na tör­mä­tä autos­sa Oulun­kaa­ren digi­kum­mi Anja Eilit­tä-Lius­kiin. Hän on kier­tä­nyt auton muka­na sen syr­jäi­sem­piä reit­te­jä ja neu­vo­nut digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den, kuten Oma­hoi­don, Kan­nan ja säh­köi­sen ajan­va­raus­pyyn­nön käyt­töä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääTeks­ta­rit

Lai­toin ystä­väl­le syk­syl­lä syn­ty­mä­päi­vä­kor­tin Iis­tä Iihin. Ei ole vie­lä peril­lä. Lai­toin 12.12. jou­lu­kor­tit punai­ses­sa kuo­res­sa Iis­sä S-kau­­pan laa­tik­koon. Aina­kin yksi…
Raha­pe­lit viik­ko 5

Lot­to: 1, 10, 19, 27, 36, 37, 39. Lisä­nu­me­ro: 5. Plus­nu­me­ro: 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein – kpl, 6+1 oikein 2 kpl 179 601,00 e, 6 oikein 2 019,80 e, 5 oikein 49,90 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­tat muut­ta­vat maa­il­maa

Ilois­ta puheen­so­ri­naa, muka­via jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja yhdes­sä­oloa, tule­van suun­nit­te­lua ja syven­ty­mis­tä illan mie­len­kiin­toi­sen tee­man sydän­ter­vey­teen. Sii­tä oli Maa­il­man suu­rin mart­tail­ta teh­ty Hau­ki­pu­taal­la kun Tak­ku­ran­nan mar­tat kut­sui Pate­nie­men ja Kel­lon mar­tat luok­seen Kel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Iis­sä mie­ti­tään teke­mis­tä ja kult­tuu­ria

Yli-Iin tämän vuo­den ensim­mäi­ses­sä asu­ka­sil­las­sa 7.2. suun­ni­tel­laan toi­min­taa kir­jas­to­ta­lol­le ja laa­jem­min­kin Yli-Iin kult­tuu­ri- ja har­ras­tus­toi­min­taa. Kai­kil­le avoin asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään Yli-Iin kir­jas­to­ta­lol­la (Hala­met­sä 1) kel­lo 18 alkaen.