Lumi­lau­tai­lu tutuk­si Vesa­lan kou­lul­la

Vesa­lan kou­lun oppi­laat pää­si­vät tutus­tu­maan Ope­tus­hal­li­tuk­sen tuke­man Kids on board -hank­keen myö­tä lumi­lau­tai­luun. Lumi­lau­ta­liit­to ja Rus­ko­tun­tu­rin väki jär­jes­ti­vät 1.–2.-luokkalaisille ohjel­maa…


Kun­nan­hal­li­tus esit­tää: Ala­ran­nan kou­lu Ala­ran­nal­le

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää ensi maa­nan­tai­na kokoon­tu­val­le kun­nan­val­tuus­tol­le, että Ala­ran­nal­le raken­ne­taan nykyi­sen puret­ta­van kou­lun pai­kal­le uusi kou­lu. Kun­nan­hal­li­tus pää­tyi yksi­mie­li­ses­ti kan­nat­ta­maan kak­kos­vaih­toeh­toa, jos­sa Ala­ran­nal­le raken­ne­taan kou­lu, mut­ta ei lii­kun­ta­ti­lo­ja. Täs­sä vaih­toeh­dos­sa kou­lun oppi­laat käyt­täi­si­vät sisä­lii­kun­nas­sa uuden lii­kun­ta­kes­kuk­sen tilo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­tao­sa pak­ka­sil­la teh­tä­vis­tä akku­jen vaih­dois­ta on tur­hia

Auton akkua ei oikeas­taan ole edes tar­koi­tet­tu Suo­men tal­veen. Lyi­jy­ak­ku­jen suo­si­tel­ta­va käyt­tö­läm­pö­ti­la on 10–30 astet­ta. Tätä kor­keam­mat ja mata­lam­mat läm­pö­ti­lat lyhen­tä­vät mer­kit­tä­väs­ti akun ikää. Akku toi­mii het­ken kyl­mäs­sä­kin, mut­ta ei lähes­kään niin tehok­kaas­ti kuin opti­maa­li­sis­sa käyt­tö­läm­pö­ti­lois­sa.


Har­taus: Kii­tos arjes­ta

Jokai­ses­sa per­hees­sä muo­dos­tuu arjes­sa omia käy­tän­tö­jä. Jot­kut kodin työt jakaan­tu­vat äidil­le, jot­kut isäl­le, omal­la taval­laan kukin per­he päät­tää eri-ikäis­­ten las­ten.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Teks­ta­rit

“Tark­kai­li­jal­le”. Lue­pa se “koi­ran kuo­le­ma” -teks­ta­ri tar­kem­min. Sii­nä lukee, että Evi­ra teki ruu­mii­na­vauk­sen ja sii­nä ilme­ni, että koi­ra oli saa­nut kovan iskun nis­kaan. Evi­ra ei otta­nut kan­taa sii­hen, että mikä tai kuka sen on teh­nyt. Minä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kysyin sii­nä, että mil­lai­nen hen­ki­lö tekee täl­lais­ta. Sinul­la var­maan on parem­paa tie­toa sii­tä, mikä tai kuka tekee täl­lais­ta. Älä vää­ris­te­le teks­tiä. Pyy­dän että vas­taat tähän.Jou­ko


Hyvät kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaat ja tuki­ryh­mät

Ran­ta­poh­ja jul­kai­see Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kai­den kir­joi­tuk­sia sekä pape­ri­leh­des­sään että verk­ko­si­vuil­laan. Kir­joi­tus­ten ihan­ne­pi­tuus on noin 2 000 merk­kiä. Jul­kai­su­rat­kai­su teh­dään Ran­ta­poh­jan toi­mi­tuk­ses­sa. Ver­kos­sa jul­kais­tu kir­joi­tus ei vält­tä­mät­tä pää­dy myös pape­ri­leh­teen tai päin­vas­toin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Sivis­tys raken­taa Oulua

”Opet­ta­jat muut­ta­vat maa­il­maa yksi lap­si ker­ral­laan.” Sain täl­lai­sel­la teks­til­lä varus­te­tun jää­kaap­pi­mag­nee­tin lah­jak­si ystä­väl­tä­ni muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Teks­ti pis­ti ajat­te­le­maan. Opet­ta­ja­na olen todel­la­kin pal­jon var­ti­ja­na. Jokai­nen lap­si on yksi­lö joka kai­paa hen­ki­lö­koh­tais­ta huo­mio­ta, tukea ja aikui­sen ohjaus­ta. Joil­le­kin lap­sil­le se ainoa kan­nus­ta­va, kas­vat­ta­va ja ohjaa­va aikui­nen on opet­ta­ja, opet­ta­ja, jol­la saat­taa näi­tä ohjat­ta­via yksi­löi­tä olla ryh­mäs­sään jopa kol­me­kym­men­tä. Ei ole ihme, jos opet­ta­ja kokee het­kit­täin riit­tä­mät­tö­myy­den tun­net­ta. Jokai­nen var­mas­ti ymmär­tää, että ei ole lap­sen etu tais­tel­la aikui­sen huo­mios­ta kym­me­nien mui­den oppi­lai­den kans­sa. Pie­nem­pi ryh­mä oli­si parem­pi.