Jää­lin kou­lun oppi­laat syys­kuus­sa uuteen kou­luun – Har­jan­nons­ta­jai­sia vie­tet­tiin pak­kas­ten lauh­tu­mis­ta odo­tel­len

Par­haas­sa tapauk­ses­sa Jää­liin raken­tu­va moni­toi­mi­ta­lo val­mis­tuu jo syk­syl­lä ennen kou­lu­jen alkua. Vas­taa­van työn­joh­ta­jan Auno Les­ke­län mukaan työt ovat suju­neet hyvin ja mikä­li mitään vii­vy­tyk­siä ei tule, suun­ni­tel­tu aika­tau­lu pitää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yrjö Rau­tio täyt­tää 70 vuot­ta: Lei­pä suo­men kie­les­tä

Kir­joit­ta­mi­sen palo ja into­hi­mo suo­men kie­leen sai juu­ren­sa syväl­le Tor­nion­jo­ki­laak­soon upot­ta­neen Yrjö Rau­tion mat­kus­ta­maan jut­tuai­hei­den peräs­sä Amazo­nin sade­met­siin, Huip­pu­vuo­ril­le, Jor­da­ni­aan sekä luke­mat­to­miin mui­hin eri­koi­siin koh­tei­siin ympä­ri maa­il­maa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSini­set nime­si lisää ehdok­kai­ta

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Sinis­ten ry:n hal­li­tuk­sen jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa Oulus­sa valit­tiin edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaik­si yrit­tä­jä Jari Piri­nen Oulus­ta ja filo­so­fian toh­to­ri, sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­ja Anne Snell­man Oulus­ta. Aiem­min.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausMart­ti­la-Tor­nio Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een puheen­joh­ta­jak­si

Uuden lain mukai­set kala­ta­lous­a­lu­eet aloit­ta­vat toi­min­tan­sa tämän vuo­den alku­puo­lel­la. Kii­min­ki­joen kala­ta­lous­a­lu­een perus­ta­va kokous jär­jes­tet­tiin Yli­kii­min­gis­sä, jos­sa puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Pent­ti Mart­ti­la-Tor­nio Yli­kii­min­gis­tä. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Mart­ti Vää­nä­nen ja hal­li­tuk­sen jäse­nik­si Pent­ti Hamu­nen Puo­lan­gal­ta, Eero Pirt­ti­kos­ki Juor­ku­nas­ta, Kau­ko Mar­kus Hau­ki­pu­taal­ta, Lau­ri Halo­nen Kel­los­ta sekä Kari Sara­jär­vi Met­sä­hal­li­tuk­sen edus­ta­ja­na.


Muis­to­kir­joi­tus: Paa­vo Kai­ja­la in memo­riam

Paa­vo Heik­ki Kai­ja­la syn­tyi 20.6.1931 Teu­val­la ja kuo­li 25.12.2018 Oulus­sa. Lumi­jo­ki­nen Paa­von isä, kau­pal­li­sen kou­lu­tuk­sen saa­nut Jaak­ko Kai­ja­la, tuli Kel­lon Osuus­kau­pan joh­ta­jak­si 1932 ja jäi eläk­keel­le 1964, jol­loin Kel­lon Osuus­kaup­pa fuusioi­tiin Ari­naan. Par­haim­mil­laan Kel­lon Osuus­kau­pal­la oli kah­dek­san myy­mä­lää, joten Paa­vol­le ja hänen nuo­rem­mal­le vel­jel­leen Pen­til­le riit­ti hei­dän loma-aikoi­naan monen­lai­sia töi­tä kau­pan pii­ris­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ani­ta Kor­va nap­pa­si kol­me prons­sia nuor­ten MM-hiih­dois­ta

Kii­min­ki­läis­läh­töi­sen, 19-vuo­­ti­aan Ani­ta Kor­van hiih­dot nuor­ten MM-kil­­pai­­luis­­sa Lah­des­sa meni­vät yli odo­tus­ten, kun hän sijoit­tui kai­kil­la hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­laan prons­sil­le. Mita­lit tuli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPäät­tä­jäl­tä: Pitoa, työn­töä ja vetoa

Otsi­kos­ta huo­li­mat­ta nyt ei ole kysy­mys hiih­tä­mi­ses­tä, vaik­ka ele­tään kiih­ke­ää tal­viur­hei­lu­kaut­ta. Nyt on kysy­mys kun­nan tai kau­pun­gin, ylei­sem­min ottaen paik­ka­kun­nan kehi­tyk­ses­tä tai taan­tu­mi­ses­ta. Mikä pitää asuk­kaat kun­nas­sa, mikä työn­tää hei­tä muut­ta­maan pois ja mikä vetää paik­ka­kun­nal­le uusia asuk­kai­ta?