Kou­lu­ja myyn­tiin Hau­ki­pu­taal­la

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti lait­taa myyn­tiin kol­me tyh­jil­lään ole­vaa kou­lu­ra­ken­nus­ta tont­tei­neen Hau­ki­pu­taal­la. Myy­tä­vi­nä ovat Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­läs­sä sijait­se­va enti­nen ala­kou­lu eli kivi­kou­lu sekä Par­ku­mäen ja Hie­ta­lan­mäen kou­lut.

Lue lisää

Put­kien sula­tuk­ses­ta tuli­pa­lo Kel­los­sa

Kel­lon Pöl­lön­pe­rän­tiel­lä syt­tyi kes­ki­viik­ko­na puo­lil­ta­päi­vin tuli­pa­lo, kun 330 neliöi­sen auto­tal­li­ra­ken­nuk­sen vesi­joh­to­ja yri­tet­tiin sulat­taa nes­te­kaa­su­läm­mit­ti­men avul­la. – Tuli pää­si sii­tä raken­tei­siin, mut­ta…
Jat­kuu­ko Ani­ta Kor­van mita­li­sa­de?

Tirin­ky­lä­läi­nen Ani­ta Kor­va nap­pa­si nuor­ten MM-hiih­­dois­­ta kah­del­ta ensim­mäi­sel­tä mat­kal­taan sprin­tis­tä ja vapaan vii­del­tä kilo­met­ril­tä kum­mal­ta­kin prons­sia. Kor­va paran­si vii­den kilo­met­rin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sel­vi­tys lähi­ju­na­lii­ken­tees­tä käyn­nis­ty­nyt

Mic­ro­po­lis Oy on käyn­nis­tä­nyt sel­vi­tyk­sen Kemi-Yli­vies­ka väli­sen lähi­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mi­sen vai­ku­tuk­sis­ta ja hyö­dyis­tä seu­dun kun­nil­le, elin­kei­noe­lä­mäl­le ja asuk­kail­le. Vai­ku­tuk­sia tar­kas­tel­laan liik­ku­mi­sen lisäk­si ympä­ris­tön, maan­käy­tön sekä alue­ta­lou­den kan­nal­ta Iis­sä, Kem­pe­lees­sä, Limin­gas­sa ja Oulus­sa.