Ruop­paus­han­ke Ongan­ran­nan ja Vah­to­lan­lah­den väli­seen uomaan

Kii­min­ki­joen suis­tos­sa sijait­se­vaan Ongan­ran­nan ja Vah­to­lan­lah­den väli­seen uomaan Mar­tin­nie­mes­sä on vireil­lä kun­nos­tus­han­ke. Ruop­pauk­sen toteut­ta­mi­sek­si on perus­tet­tu Ongan­ran­ta Vah­to­lan­lah­ti -yhdis­tys (OVRY), jon­ka tar­koi­tuk­se­na on paran­taa laa­jem­min­kin alu­een ympä­ris­töä ja mai­se­maa viih­tyi­syy­den lisää­mi­sek­si. Yhdis­tyk­sen ensim­mäi­nen han­ke on Vah­to­lan­lah­den ja Ongan­ran­nan väli­sen noin 600 met­rin pitui­sen uoman ja Vah­to­lan­lah­den suun ruop­paus ja kun­nos­tus, ker­too OVRY:n puheen­joh­ta­ja Mika Sep­pä­nen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin kou­lun oppi­mi­sym­pä­ris­tö moni­puo­lis­tuu ja tek­no­lo­gis­tuu vauh­dil­la — Reh­to­ri Juk­ka Miet­tu­nen kuvai­li kou­lul­la jär­jes­tet­tyä tapah­tu­maa Perä­ky­län slus­hik­si

Yli-Iin kou­lun tari­na on tuh­ki­mo­ta­ri­na, jos­sa sisäil­maon­gel­mien ja parak­ki­vuo­sien kaut­ta tuh­kas­ta on nous­sut uusi, edis­tyk­sel­li­nen, lähes ver­taan­sa vail­la ole­va oppi­mi­sym­pä­ris­tö. Yli-Iin kou­lu panos­taa voi­mak­kaas­ti uuden ope­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti uusien työ­ta­po­jen, opet­ta­jien väli­sen yhteis­työn, tule­vai­suu­den tai­to­jen ja oppi­mi­sym­pä­ris­tö­jen kehit­tä­mi­seen, jos­sa uuden­lai­nen ope­tus­tek­no­lo­gia on myös tär­keäs­sä osas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit

Tuu­li­myl­lyn maa­vuo­kran medi­aa­ni­hin­ta uusis­sa sopi­muk­sis­sa pyö­rii kym­me­nen tuhan­nen parem­mal­la puo­lel­la, jon­ka lisäk­si mak­se­taan tuot­toon sidot­tua bonus­ta. Älkää hyvät van­huk­set men­kö nel­jäl­lä tuhan­nel­la anta­maan mai­tan­ne myl­lä­rei­den pan­tik­si.Kes­kus­te­lem­me: Hin­ta­va uima­het­ki

Kävim­me sun­nun­tai­na Jatu­lis­sa uimas­sa. Tytön tyt­tö pyö­räh­ti kumi­pöt­ky­län pääl­tä ja löi leu­an altaan poh­jaan. Tuli haa­va, joka piti lii­ma­ta. Itse kokei­lin poh­jaa ja huo­ma­sin, että vent­tii­li oli sel­väs­ti kohol­la sil­lä pai­kal­la, mis­sä vahin­ko tapah­tui. Val­vo­ja kat­soi eikä löy­tä­nyt vikaa. Oli­si­ko vent­tii­li men­nyt pai­koil­leen, ehkä vähän pyö­räy­tin. Lap­si ehti uida var­tin ver­ran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Har­taus: Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­ta

Kirk­ko­vuo­den suur­ten juh­lien vie­tos­sa on kol­me vai­het­ta: val­mis­tau­tu­mi­nen, juh­la ja jäl­ki­viet­to. Jou­lua edel­tä­vä val­mis­tau­tu­mis­vai­he on advent­tiai­ka. Jou­lun juh­la-aika kes­tää jou­lu­aa­tos­ta lop­piai­seen. Jou­lun jäl­ki­viet­to muo­dos­tuu lop­piai­sen jäl­kei­sis­tä sun­nun­tai­päi­vis­tä. Ensi sunn­nun­tain, 2.sunnuntain lop­piai­ses­ta aihe on Jee­sus ilmai­see Juma­lal­li­sen voi­man­sa. Jee­sus teki ensim­mäi­sen tun­nus­te­kon­sa, joil­la osoit­ti ole­van­sa Juma­lan Poi­ka, Kaa­naan häis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSoi­va Sii­li ja Käy­rät Tor­vet Kie­ri­kis­sä

Soi­va Sii­li ja Käy­rät Tor­vet on iloi­ses­ti töri­se­vä las­ten­kon­sert­ti koko per­heel­le. Kon­ser­tis­sa saat tutus­tua lem­peäs­ti ja lep­poi­sas­ti Soi­vaan Sii­liin, Oulu Sin­fo­nian käy­rä­tor­ven­soit­ta­jiin, las­ten­musiik­ki­kult­tuu­riin sekä klas­si­sen musii­kin kult­tuu­riin. Kuu­let Soi­van Sii­lin omia las­ten­lau­lu­ja kie­mu­rai­sil­la ja kut­kut­ta­vil­la käy­rä­tor­vi­maus­teil­la sekä kau­nii­ta käy­rä­tor­vi­sä­vel­miä.