“Pää­tök­sen­te­ko oli ennen suo­rem­paa” – Kale­vi Kuha ei kat­so hyväl­lä kau­pun­gin yksi­tyis­tä­mis- ja kes­kit­tä­mis­toi­mia

Pudas­jär­ven Ait­to­jär­vel­lä kuusi­lap­si­seen per­hee­seen 11.1.1949 syn­ty­nyt Kale­vi Kuha muut­ti vai­mon­sa Rit­van peräs­sä 1970-luvun alku­puo­lel­la ensin Ouluun ja sit­ten saman vuo­si­kym­me­nen lop­pu­puo­lel­la omaan kotiin Jää­liin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Kes­kus­te­lem­me: Sukuseu­ran mer­ki­tyk­ses­tä

Sana sukuseu­ra kuu­los­taa joten­kin ummehtuneelta…Mitä siel­lä teh­dään? rekis­te­röi­dään syn­ty­nei­tä ja kuol­lei­ta? Sukuseu­ral­la voi olla monen­lai­sia teh­tä­viä ja hyvin­kin moni­ta­soi­sia. Ran­ta­poh­jas­sa­kin saam­me aina välil­lä lukea sukuseu­ro­jen uuti­soin­tia. Tilai­suu­det eivät vai­ku­ta ummeh­tu­neil­ta teks­tien ja kuvien perus­teel­la.


Elo­ku­va: Van­han nun­na­luos­ta­rin salai­suus

Jos 90-lukua hal­lit­si­vat itsei­ro­ni­set tei­ni­kau­hui­lut ja 2000-luku kihi­si ver­ta ja suo­len­pät­kiä sääs­te­le­mät­tö­miä gore-elo­­ku­­via, 2010-luvus­­ta on muo­dos­tu­nut kum­mit­te­lue­lo­ku­vien vuo­si­kym­men. Eri­tyi­ses­ti James.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPoro­kil­pai­lu­kausi lähes­tyy

Poro­jen kunin­kuus­ajot mitel­lään tänä tal­ve­na Ina­ris­sa maa­lis­kuun lopus­sa. Ennen sitä Porocu­pin voit­ta­ja on sel­vil­lä, sil­lä osa­kil­pai­lu­ja aje­taan hel­mi­kuun lopus­ta maa­lis­kuun…