Teks­ta­rit 8.1.2019

Hyvä, että kaik­ki alka­vat kun­toi­le­maan. Ei tar­vit­se olla itke­mäs­sä ter­veys­a­se­mal­la vas­taan­ot­toai­ko­ja.POISNUKKUNEET

Arja Sis­ko Kuk­ko-Lie­des Hau­ki­pu­taal­ta kuo­li 14.12. Hän oli 86-vuo­tias.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Poh­jois-Poh­jan­maa hyö­tyi­si hii­li­pörs­sis­tä

Vuo­des­ta toi­seen jär­jes­te­tyt kan­sain­vä­li­set ilmas­to­ko­kouk­set ovat kes­kit­ty­neet hii­li­diok­si­din pääs­töi­hin maa­pal­lol­la, vii­mek­si Puo­las­sa jou­lu­kuus­sa. Pääs­tö­jä var­ten luo­tiin vuon­na 2004 Euroo­pan unio­nin sisäi­nen hii­li­diok­si­din pääs­tö­pörs­si. Sen tavoi­te oli hil­li­tä fos­sii­li­hii­len läh­de­vir­to­ja tai­vaal­le.MAANPOVEEN

Arja Marit­ta Pah­ka­la os Arvo­la Kii­min­gis­tä siu­nat­tiin 28.12.2018 Kii­min­gin kir­kos­sa. Siu­nauk­sen toi­mit­ti Sei­ja Helo­maa. Muis­to­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin koto­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Istu­taan Gre­tan kans­sa

Jou­lu­kuus­sa Puo­lan Katowices­sa pide­tyn YK:n ilmas­to­ko­kouk­sen täh­dek­si nousi ruot­sa­lai­nen 15-vuo­tias Gre­ta Thun­berg. Gre­ta aikoo istua Ruot­sin par­la­ment­ti­ta­lon edes­sä per­jan­tai­sin kiin­nit­tä­mäs­sä huo­mio­ta pää­tök­sen­te­koon, jot­ta ilmas­to­krii­sin pahim­mat seu­rauk­set voi­daan vie­lä vält­tää. Hel­sin­gis­sä istu­taan edus­kun­ta­ta­lon rap­pusil­la, ja useal­la muul­la­kin Suo­men paik­ka­kun­nal­la tue­taan Gre­tan tavoi­tet­ta. Gre­tan toi­min­ta on ihail­ta­vaa. Minä­kin tah­toi­sin istua Gre­tan kans­sa. Tar­peek­si ei ole teh­ty.


Mar­tin­nie­men Erä- ja Kala­ker­ho juh­li 60-vuo­tis­ta tai­val­taan

Kol­jun majal­la rai­kui nau­ru ja iloi­nen puheen­so­ri­na mar­ras­kuun alus­sa, kun Mar­tin­nie­men Erä- ja Kala­ker­ho ry juh­lis­ti toi­min­tan­sa kuu­det­ta vuo­si­kym­men­tä. Seu­ra on rekis­te­röi­ty vuon­na 1959, mut­ta se perus­tet­tiin jo vuon­na 1958 Ker­ho­las­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus