Oulun vara­ve­si­han­ke tyr­mä­tään eri suun­nis­ta

Met­sä­hal­li­tus, naa­pu­ri­kun­nat Uta­jär­vi ja Pudas­jär­vi, Kii­min­ki­joen kalas­tusa­lue ja muut alu­een osa­kas­kun­nat ja yhdis­tyk­set, Timo­sen yhteis­met­sä, Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­toi­mi sekä yhteys­vi­ran­omai­se­na toi­mi­va Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus eivät puol­la luvan myön­tä­mis­tä Oulun Veden poh­ja­ve­si­hank­keel­le Vii­ni­vaa­ran ja Käl­väs­vaa­ran alu­eel­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iis­sä säh­kö­kat­ko­ja

Vuo­den ensim­mäi­sen päi­vän myrs­ky aiheut­ti Yli-Iin alu­eel­la säh­kö­kat­kok­sia. Pahim­mil­laan säh­köt­tö­miä talouk­sia oli noin 450 ilta­kah­dek­san aikoi­hin. Säh­kö­kat­kos kes­ti noin kak­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valoa Koi­te­lis­sa

Kii­min­ki­Koi­te­li elää ry jär­jes­tää mak­sut­to­man koko per­heen ulkoi­lu­ta­pah­tu­man Koi­te­lis­sa lau­an­tai­na 5.1. kel­lo 17–20. Tapah­tu­ma on jat­koa jo aiem­min vuo­tui­ses­ti jär­jes­te­tyil­le Valoa Koi­te­li -tapah­tu­mil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku on käyn­nis­sä

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku pai­kal­lis­ten nuo­ri­so­yh­dis­tys­ten ja muun nuor­ten itsen­sä jär­jes­tä­män nuo­ri­so­toi­min­nan tuke­mi­seen vuo­del­le 2019 on alka­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uis­ka­rin kala­tie Iijoes­sa toi­mii

Toi­men­pi­teet vael­lus­ka­lo­jen palaut­ta­mi­sek­si Iijoen van­haan luon­no­nuo­maan tuot­ta­vat tulos­ta. Luon­no­nuo­mas­sa ole­vaa Uis­ka­rin kala­tie­tä pit­kin on nous­sut vuon­na 2018 monin­ker­tai­nen mää­rä vael­lus­ka­lo­ja ver­rat­tu­na vuo­teen 2017. Var­si­nai­nen yllä­tys koet­tiin syk­syl­lä, kun joes­ta löy­det­tiin luon­non­ku­dus­ta peräi­sin ole­via lohen­poi­ka­sia ensim­mäis­tä ker­taa 40 vuo­teen. Posi­tii­vi­siin tulok­siin on pääs­ty juok­sut­ta­mal­la nor­maa­lia enem­män vet­tä ja kun­nos­ta­mal­la kala­tie­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin Ollin­kor­peen suun­nit­teil­la 50 tuu­li­voi­ma­lan puis­to

Iin Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­to on uudel­leen käyn­nis­ty­mäs­sä 50 tuu­li­voi­ma­lan hank­kee­na. Hank­keen taka­na ole­va Ilma­tar Wind­power Oyj suun­nit­te­li kah­dek­san tuu­li­voi­ma­lan raken­ta­mis­ta Iihin jo vuon­na 2015. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­kus Vit­ta­nie­mi pai­ni SM-prons­sia

Hau­ki­pu­taan Hei­ton Mar­kus Vit­ta­nie­mi pai­ni hie­nos­ti vapaa­pai­nin SM-prons­sia. Kisat käy­tiin Por­voos­sa 8.12. Mita­li oli ensim­mäi­nen Mar­kuk­sel­le SM-tasol­la mut­tei var­mas­ti vii­mei­nen tuu­ma­si val­men­ta­ja Pet­ri Iso­kos­ki.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus