Näköis­leh­ti on uudis­tu­nut

Hyvä luki­ja. Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti­pal­ve­lu on uudis­tu­nut. Täs­tä osios­ta pää­see kui­ten­kin luke­maan vie­lä eräi­tä jou­lu­kuun 2017 leh­tiä. Uusiu­tu­neen näköis­leh­den voi tila­ta täs­tä lin­kis­tä: 

Tilaus­vaih­toeh­dot

Van­hoi­hin näköis­leh­tiin pää­see täs­tä: Jat­ka täs­tä näköis­leh­teen

Kun olet valin­nut halua­ma­si van­han Ran­ta­poh­jan nume­ron, sivu­nä­ky­män vasem­mas­sa reu­nas­sa näky­vät leh­den kaik­ki sivut pik­ku­ku­vi­na. Kun klik­kaat hii­rel­lä yhtä niis­tä, sivu auke­aa isom­pa­na kes­kel­le näyt­töä. Yksit­täi­sen jutun kuvi­neen tai ilmoi­tuk­sen saat avat­tua klik­kaa­mal­la sitä koko­si­vu­nä­ky­mäs­sä. Uuti­nen tai ilmoi­tus auke­aa sivun oike­aan reu­naan. Näköis­leh­ti on sisäl­löl­tään juu­ri saman­lai­nen kuin pai­net­tu Ran­ta­poh­ja­kin.

Jos haluat tal­len­taa yksit­täi­sen jutun tai ilmoi­tuk­sen tai vaik­ka koko sivun, tee sii­tä pdf-tie­dos­to klik­kaa­mal­la pdf-iko­nia / Article-pai­ni­ket­ta. Pdf-sivu­jen luke­mis­ta var­ten tar­vit­set Ado­be Acro­bat Rea­der -ohjel­man, jon­ka saa ilmai­sek­si Ado­ben verk­ko­si­vuil­ta.

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin

Pek­ka Kevä­jär­vi, Ran­ta­poh­jan pää­toi­mit­ta­ja