Kes­kus­te­lem­me: Met­sä­ve­roil­moi­tuk­sen täyt­tä­mi­nen on oikeus

Tam­mi-hel­mi­kuu on met­sä­no­mis­ta­jal­le veroil­moi­tuk­sen tekoai­kaa. Useat ajat­te­le­vat niin, että se on muo­dol­li­nen vel­vol­li­suus. Todel­li­suu­des­sa se on met­sä­no­mis­ta­jal­le mah­dol­li­suus, jota ei kan­na­ta jät­tää käyt­tä­mät­tä?

Lähes kaik­ki met­sä­no­mis­ta­jal­le vero­vuon­na saa­dut tulo­tie­dot mene­vät mak­sa­jal­ta suo­raan verot­ta­jal­le. Met­säyh­tiöl­lä, met­sä­kes­kuk­sel­la ja myös met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­lä on laki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus teh­dä ns. vuo­si-ilmoi­tus verot­ta­jal­le. Vuo­si-ilmoi­tuk­sen kaut­ta verot­ta­ja saa tie­toon­sa met­sä­no­mis­ta­jal­le mak­se­tut net­to­tu­lot, arvon­li­sä­ve­rot sekä mah­dol­li­set enna­kon­pi­dä­tyk­set. Y- tai hen­ki­lö­tun­nus ovat ne lin­kit, jos­sa mak­sueu­rot ohjau­tu­vat oikeal­le vero­vel­vol­li­sel­le. Vaik­ka verot­ta­ja saa­kin vero­tie­dot suo­raan, on ne met­sä­no­mis­ta­jan ilmoi­tet­ta­va omal­la veroil­moi­tuk­sel­la. Mikä­li met­sä­no­mis­ta­ja ei ilmoi­ta tulo­jaan, kevät­tal­vel­la verot­ta­ja alkaa perä­tä asi­aa, joten tulo­jen pimit­tä­mi­nen on tur­haa.

Met­sä­ta­lou­den pää­asial­li­nen vero­kan­ta on pää­oma­ve­ron suu­rui­nen. Pää­oma­ve­ro­kan­ta on 30 % ja vero­tet­ta­van pää­oma­tu­lon 30 000 euroa ylit­tä­väl­tä osal­ta 34 %. Vero mää­räy­tyy met­sä­ta­lou­den lopul­li­ses­ta vero­tuk­sel­li­ses­ta tulos­ta – ei met­sä­ta­lou­den tulois­ta. Vero­tuk­ses­ta vuo­sit­tai­ses­ta tulos­ta on otet­tu met­sään koh­dis­tu­vat menot, pois­tot, mah­dol­li­set varauk­set sekä met­sä­vä­hen­nyk­set pois.

Verot­ta­ja ei toden­nä­köi­ses­ti juu­ri perus­ta ilmoit­ta­mat­ta jäte­tyis­tä menois­ta. Sik­si met­sä­no­mis­ta­jan oikeus on ilmoit­taa ne verot­ta­jal­le ja samal­la pie­nen­tää omaa lopul­lis­ta met­sä­ta­lou­den tuloa ja niin myös todel­lis­ta mak­set­ta­vaa veroa!

Esi­mer­kik­si kai­kil­la Suo­men met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sil­lä on pal­ve­lu, jos­sa met­sä­no­mis­ta­ja voi teet­tää oman met­sän­ve­roil­moi­tuk­sen ammat­ti­lai­sel­la. Lähes aina met­sä­no­mis­ta­jal­le löy­tyy met­sä­ta­lou­den meno­ja, joi­ta ei tule edes aja­tel­leek­si­kaan. Sik­si ammat­ti­lai­sen teke­mä met­sä­ve­roil­moi­tuk­sen teko­kus­tan­nus tulee hel­pos­ti katet­tua saa­duil­la vähen­nyk­sil­lä.

Mut­ta mikä tär­kein­tä, met­sä­ve­roil­moi­tuk­sen teko kan­nat­taa aina!

Ant­ti Här­kö­nen
Mhy Koil­lis­maa