Teks­ta­rit 8.8.2019

Kii­tok­set Hau­ki­pu­taan koti­sai­raa­lan hoi­ta­jil­le, eri­tyi­ses­ti Hilk­ka Kyn­kään­nie­mel­le. Teet­te vaa­ti­vaa työ­tä ammat­ti­tai­toi­ses­ti ja suu­rel­la sydä­mel­lä.

Omai­nen

Iso kii­tos naa­pu­ril­le kun tulit ja yllä­tit isän 94-vuo­tis­päi­vä­nä hanu­ri­musii­kil­la. Olet Lii­sa tosi­naa­pu­ri. Her­kis­tyt­tiin musi­soin­nis­ta.

Rai­ja

Iijoen Van­han uoman vie­mä­röin­tiä ale­taan suun­ni­tel­la. Iin kun­nan tuli­si sel­keäs­ti päät­tää, että alu­eel­le ei kan­na­ta eikä ole pak­ko teh­dä uusia omia pönt­tö­jä, jos liit­tyy raken­net­ta­vaan kun­nal­li­seen vie­mä­röin­tiin.

Iin Vesi­lai­tok­sen asi­aa kos­ke­vas­sa ilmoi­tuk­ses­sa anne­taan ymmär­tää, että suun­nit­te­li­ja voi tul­la kiin­teis­töl­le mil­loin tahan­sa.  Kiin­teis­töl­lä on omat pön­töt kai­kil­la maus­teil­la, onko tämä tar­peen ja  voi­ko näin yleen­sä­kään toi­mia.  Jos joku voi hiip­pa­roi ton­til­la niin mis­tä tie­tää, että vie­rai­li­ja on oikeal­la asial­la? Ilmoi­tuk­sen joh­dos­ta pitää vie­lä kysyä, onko kai­vo­jen olta­va kai­ken varal­ta tyh­jiä loka­kuu­hun asti. Jäte­ve­si­asiois­sa on edel­leen epä­sel­vyyt­tä.

Tie­toa vail­la

Nimi­merk­ki Har­jaan­joh­ta­mis­ta vas­taan kir­joit­ti Ran­ta­poh­jan tors­tai­na 1. elo­kuu­ta 2019 ilmes­ty­nees­sä leh­des­sä oikai­sun Vir­pi­nie­men kaa­voi­tuk­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Kii­tos oikai­sus­ta. Oikai­sus­sa ker­ro­taan asian todel­li­nen lai­ta ja kul­ku.

Heik­ki Sep­pä­lä

Niin alkaa jäl­leen kou­lut, mut­ta ei ole Kur­tin­hau­dan lap­sil­le tie­toa­kaan pyö­rä­ties­tä. Pitää vaan kul­kea hätä­pai­kat­tu­ja ja kuop­pai­sia tei­tä auto­jen seas­sa.

Tosi sur­ke­aa

Onko Hei­ton pihal­la ole­va leh­ti­laa­tik­ko siir­ret­ty las­ten leik­kei­hin? Poi­jat ovat useam­pa­na ilta­na yrit­tä­neet sär­keä sitä ja nyt se sei­soo leik­ki­pai­kal­la. Sitä käy­tet­tiin pal­jon ja hom­ma hoi­tui.

Laa­tik­ko takai­sin