Teks­ta­rit 8.1.2019

Hyvä, että kaik­ki alka­vat kun­toi­le­maan. Ei tar­vit­se olla itke­mäs­sä ter­veys­a­se­mal­la vas­taan­ot­toai­ko­ja.

Aina kun­toil­lut 82-vuo­tias

Hir­vi­mies kehus­ke­li mar­ras­kuus­sa, että “ei ole kuin yksi aikui­sen lupa enää käyt­tä­mät­tä”. Sit­kaas­sa oli hen­ki sil­lä hir­vel­lä, kun erään­kin ker­ran on näky­nyt sor­kat etu­kuor­maa­jan kau­has­sa, mut­ta lop­puu­han tuo kyl­lä pyyn­tiai­ka­kin.
Yhdek­sän hen­keä

Alkaa näyt­tää sil­tä, että Oulun val­tuus­ton siir­to­maa­po­li­tiik­ka Vii­ni­vaa­raa koh­taan oli­si tulos­sa tien­sä pää­hän. Kaik­ki muut pait­si Oulu vas­tus­ta­vat. Oli­si­ko aika jo teh­dä joh­to­pää­tök­set.
Haja­mal­li parem­pi

Pos­ti kehuu, että pos­tia ker­ki­ää lähet­tää vie­lä 3 vrk ennen jou­lua. Elä­ke­kir­je mat­kal­la 14 vrk.
Pet­ty­nyt