Teks­ta­rit 31.7.2019

On ikä­vä muis­tel­la vuot­ta 1990. Mak­set­tiin pan­keil­le 80 mil­jar­dia. Vero­ra­ho­ja ja elä­ke­läis­ten perus­e­läk­kei­tä meni pank­kien tuke­mi­seen. Nyky­ajan ihmi­sil­lä sama meno jat­kuu. Vel­ko­ja ei mak­se­ta, vero­ja jää elä­ke­läis­ten mak­set­ta­vak­si.

Elä­kää sil­ti van­hak­si

Kesä on täyn­nä­ta­pah­tu­mia. Var­maan jokai­nen löy­tää itsel­leen sopi­van. Olha­va antoi toi­me­liai­suu­des­ta esi­mer­kin. Mut­ta kuka oli niin tai­ta­va ajat­te­li­ja, että kek­si kier­to­tien kun­to­sa­lin ympä­ri. Tar­vit­si­si kyl­lä yhdis­tyk­sen huo­mio­no­soi­tuk­sen. Oli nimit­täin tosi hyvä lii­ken­teen pur­ku­koh­de. Suu­ri kii­tos, lii­ken­ne kul­ki jou­he­vas­ti. Lai­te­taan ensi kesäk­si hau­tu­maan uusia ideoi­ta.

Yksi käyt­tä­jä

Miten on mah­dol­lis­ta, että aina­kin tääl­lä Kelos­sa anne­taan nuor­ten ajaa mopol­la kes­kel­lä yötä? Näin hel­teel­lä oli­si muka­va pitää ikku­naa auki yöl­lä, mut­ta ei onnis­tu, kun mopoi­li­jat herät­tä­vät kah­den kol­men aikaan yöl­lä.

Miten muu­al­la?

Iis­sä van­huk­sia hoi­de­taan hvin ja heil­lä on hyvä olla myös koto­naan. Iin kun­nan koti­hoi­don hoi­ta­jis­ta löy­tyy myös todel­li­sia hel­miä. Kii­tos Iin kun­nal­le ja Oulun­kaa­rel­le van­hus­ten huo­len­pi­dos­ta.

Aurin­gon­kuk­ka

Minul­le on käy­nyt kah­des­ti niin, että ter­veys­kes­kus­mak­su on tul­lut perin­tä­toi­mis­ton kaut­ta. Soi­tin Oulu kymp­piin ja aina sama vas­taus, on kah­des­ti lähe­tet­ty las­ku minul­le. On ihmeel­lis­tä, että perin­tä­toi­mis­ton las­ku tulee jo lähe­tys­päi­väs­tä seu­raa­va­na päi­vä­nä. Mis­tä joh­tu­nee las­ku­tus­vir­heet?

Elä­keuk­ko