Teks­ta­rit

“Tark­kai­li­jal­le”. Lue­pa se “koi­ran kuo­le­ma” -teks­ta­ri tar­kem­min. Sii­nä lukee, että Evi­ra teki ruu­mii­na­vauk­sen ja sii­nä ilme­ni, että koi­ra oli saa­nut kovan iskun nis­kaan. Evi­ra ei otta­nut kan­taa sii­hen, että mikä tai kuka sen on teh­nyt. Minä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti kysyin sii­nä, että mil­lai­nen hen­ki­lö tekee täl­lais­ta. Sinul­la var­maan on parem­paa tie­toa sii­tä, mikä tai kuka tekee täl­lais­ta. Älä vää­ris­te­le teks­tiä. Pyy­dän että vas­taat tähän.Jou­ko

Tätä­hän tämä arvaus­kes­kus­ten tou­hu nykyi­sin on. Nyt on vaan hyvä, että kes­kus­te­luis­ta jää mus­taa val­koi­sel­le, jos nimit­täin sat­tuu tilan­ne, että lää­kä­ri poti­las­ta näke­mät­tä hoi­ta­jan puhei­den perus­teel­la tekee diag­noo­sin: kyl­lä tämä kuu­los­taa ihan “täl­tä”, ei ole tar­vet­ta tut­kia enem­pää.
Arvaus­kes­kus

Arvoi­sia autoi­li­ja. Ei minul­la ole mitään sitä vas­taan, että Hau­ki­pu­taan­tien lii­ken­neym­py­räs­tä pois­te­taan lumi­val­lit, mut­ta muis­tu­tan että lii­ken­ney­py­rään aja­va väis­tää siel­lä jo aja­vaa kul­ku­neu­voa. Ei tar­vit­se eikä ole vii­sas­ta jää­dä odot­te­le­maan oli­si­ko sin­ne joku tulos­sa.
Autoi­li­ja minä­kin

Kyl­lä on iha­naa pulah­taa kyl­mään avan­toon. Kii­tos ja läm­min halaus yli-iiläi­sil­le kun­ta­lai­sak­ti­vis­teil­le.
Jäi­tä hat­tuun

Pal­jon kii­tok­sia Putaan Pul­lal­le erit­täin läm­pi­mäs­tä vas­taa­no­tos­ta sekä mais­tiai­sis­ta. Opim­me mon­ta asi­aa lei­po­mi­ses­ta.
Mar­tin­nie­men päi­vä­ko­din Jalo­ki­vet

Pos­tin­kan­ta­jal­le Repo­lan­tiel­le Mar­tin­nie­mes­sä ohjeet min­ne pos­tia jae­taan.
Asu­kas

Kun­ta­päät­tä­jät vas­tuuseen näis­tä hoi­va­pal­ve­lu­jen ongel­mis­ta. Kos­ka he ovat ulkois­ta­neet näi­tä toi­min­to­ja, vaik­ka naa­pu­ri­kun­nis­ta on kan­tau­tu­nut tie­to­ja epä­koh­dis­ta. Osa kun­nis­ta suun­nit­te­lee jopa hoi­va­ti­la­kiin­teis­tö­jen myyn­tiä näil­le fir­moil­le, haloo! Tus­kin­pa kun­ta saa ostaa samal­la rahal­la kiin­teis­tö­jä takai­sin fir­moil­ta, kun ne läh­te­vät lät­ki­mään. Eli kun­ta jou­tuu raken­ta­maan uudet tilat. Sii­nä ulkois­ta­mi­sen sääs­töt kal­pe­ne­vat. Ja nämä sääs­töt on revit­ty hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan sel­kä­na­has­ta.
Vaa­ku­na

Pis­tän vie­lä parem­mak­si jou­lu­kort­tia­sias­sa. Sain 23.1.2019 jou­lu­kor­tin pos­tit­se, joka oli päoi­vät­ty Hel­sin­gis­sä 5.12.2018. Kuka ottaa vas­tuun Pos­tin toi­min­nas­ta. Täy­sin koh­tuu­ton­ta toi­min­taa ollut esi­mer­kik­si jou­lu­kort­tien pos­ti­tuk­ses­sa.
Kort­ti­fa­ni

Nyt tar­vi­taan lii­ken­tees­sä malt­tia, kun tal­vi alkoi toden teol­la. Type­rät ja tar­peet­to­mat ohi­tuk­set pois.
Auto­mies