Teks­ta­rit 15.1.2019

Nyt on herän­nyt suu­ri huo­li lumis­ta, joi­ta työn­ne­tään tien yli ojaan naa­pu­rin ton­tin vie­reen. Jos molem­mat naa­pu­rit, jois­ta toi­sen tont­ti on ojan vie­res­sä, työn­tä­vät lumen­sa tuo­hon kun­nan ojaan, niin onko sil­loin tasa­pe­li? Kesäl­lä lumet jo vähem­pä­nä

On jäl­leen se aika vuo­des­ta, jol­loin koi­rien omis­ta­jien tyh­myys ja ajat­te­le­mat­to­muus tii­vis­tyy kel­tai­si­na laik­kui­na kans­saih­mis­ten por­tin­pie­liin. Vika ei ole koi­ran, vaan siel­lä narun toi­ses­sa pääs­sä.
Näin tääl­lä Käpy­län­pe­räl­lä

Pyö­rä­tei­den auraus on pai­koi­tel­len heik­ko­ta­sois­ta, esim. ris­teyk­sis­sä todel­la kapeas­ti aurat­tu ver­rat­tu­na edel­lis­tal­ven aurauk­seen. Hyvää ja hal­paa ei ole!
Työ­mat­ka­pyö­räi­li­jä Hau­ki­pu­taal­ta

10. tam­mi­kuu­ta Ran­ta­poh­jan mukaan Hau­ki­Kirp­pik­sel­lä toi­min­taa jat­kaa uusi yrit­tä­jä. Pal­jon onnea yrit­tä­mi­seen hänel­le! Yksi asia ihme­tyt­tää. Olen asu­nut ympä­ri Suo­mea niin ete­läs­sä kuin poh­joi­ses­sa­kin, kaik­kial­la olen asioi­nut kirp­pik­sil­lä. Joka pai­kas­sa kirp­pis­yrit­tä­jät ovat ker­to­neet, että paras kau­pan­te­ko­päi­vä on sun­nun­tai. Hau­ki­pu­taal­la kaik­ki kirp­pik­set oivat aina olleet sun­nun­tai­sin kiin­ni. Mik­si?
Kirp­pis­ten ystä­vä