Päät­tä­jäl­tä: Sivis­tys raken­taa Oulua

”Opet­ta­jat muut­ta­vat maa­il­maa yksi lap­si ker­ral­laan.” Sain täl­lai­sel­la teks­til­lä varus­te­tun jää­kaap­pi­mag­nee­tin lah­jak­si ystä­väl­tä­ni muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Teks­ti pis­ti ajat­te­le­maan. Opet­ta­ja­na olen todel­la­kin pal­jon var­ti­ja­na. Jokai­nen lap­si on yksi­lö joka kai­paa hen­ki­lö­koh­tais­ta huo­mio­ta, tukea ja aikui­sen ohjaus­ta. Joil­le­kin lap­sil­le se ainoa kan­nus­ta­va, kas­vat­ta­va ja ohjaa­va aikui­nen on opet­ta­ja, opet­ta­ja, jol­la saat­taa näi­tä ohjat­ta­via yksi­löi­tä olla ryh­mäs­sään jopa kol­me­kym­men­tä. Ei ole ihme, jos opet­ta­ja kokee het­kit­täin riit­tä­mät­tö­myy­den tun­net­ta. Jokai­nen var­mas­ti ymmär­tää, että ei ole lap­sen etu tais­tel­la aikui­sen huo­mios­ta kym­me­nien mui­den oppi­lai­den kans­sa. Pie­nem­pi ryh­mä oli­si parem­pi.

Mis­tä nämä suu­ret ryh­mä­koot joh­tu­vat? Mik­si muo­dos­te­taan suu­ria ope­tus­ryh­miä, jos tun­nis­te­taan, että pie­nem­mäs­sä ryh­mäs­sä oppi­laat sai­si­vat parem­min aikui­sen tukea ja yksi­löl­lis­tä ohjaus­ta? Pie­nem­mis­sä ryh­mis­sä opet­ta­ja huo­mai­si lap­sen haas­teet parem­min ja pys­tyi­si anta­maan parem­min tar­vit­ta­vaa apua ja ohjaus­ta. Myös lah­jak­kaat lap­set hyö­tyi­si­vät yksi­löl­li­sem­mäs­tä ohjauk­ses­ta.

Usein kuu­len syy­tet­tä­vän mei­tä päät­tä­jiä sii­tä, että rahaa koh­tuul­li­sen kokois­ten ryh­mien muo­dos­ta­mis­ta var­ten ei ole bud­je­tis­sa varat­tu. Oulus­sa kau­pun­gin­hal­li­tus ja -val­tuus­to ovat kui­ten­kin otta­neet asi­aan kan­taa ja kir­jan­neet talous­ar­vioon klausuu­lin ryh­mä­ko­ko­jen pie­nen­tä­mi­ses­tä. Val­tuus­to ei kui­ten­kaan pää­tä käyt­tö­ta­lous­suun­ni­tel­mien yksi­tyis­koh­dis­ta, joten jos­sa­kin koh­taa val­mis­te­lu on men­nyt pie­leen, jos ja kun lap­set edel­leen­kin jou­tu­vat opis­ke­le­maan yli­suu­ris­sa ryh­mis­sä. Joku ei ole kuul­lut tai kuun­nel­lut val­tuus­ton tah­to­ti­laa.

Oulu ei enää tilas­to­jen mukaan hou­kut­te­le lap­si­per­hei­tä. Se on suu­ri ongel­ma, sil­lä lap­si­per­hei­den huol­ta­jat ovat nii­tä par­haim­pia veron­mak­sa­jia. Kau­pun­gin veto­voi­ma ja pito­voi­ma koos­tu­vat monis­ta teki­jöis­tä. Lap­si­per­hei­den osal­ta tär­kei­tä veto­voi­ma­te­ki­jöi­tä ovat laa­du­kas var­hais­kas­va­tus, ope­tus ja kou­lu­tus. Koet­tuun laa­tuun vai­kut­ta­vat monet asiat. Pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuus on yksi teki­jä, mut­ta ope­tuk­sen osal­ta taa­tus­ti myös ryh­mä­koot vai­kut­ta­vat koet­tuun laa­tuun. Var­hais­kas­va­tuk­sen osal­ta vas­ta vii­me vii­kol­la hyväk­sy­tys­tä Oulu oival­taa -sivis­tys­oh­jel­mas­ta saa­tiin kir­jaus esio­pe­tuk­sen ryh­mä­ko­ko­jen suu­ren­ta­mi­ses­ta pois­tet­tua. Val­tuus­ton tah­to­ti­la ryh­mä­ko­ko­jen pie­nen­tä­mi­ses­tä pitää saa­da käy­tän­töön perus­o­pe­tuk­ses­sa. Sii­nä on vie­lä teke­mis­tä.

Sir­pa Tik­ka­la
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­ta