Päät­tä­jäl­tä: Pelit­tää­kö val­von­ta, mät­tää­kö mitoi­tuk­set

Jul­ki­suu­des­sa on käy­ty kii­vas­ta­kin kes­kus­te­lua van­hus­ten hoi­ta­jien riit­tä­vyy­des­tä ja hoi­va­lai­tos­ten val­von­nas­ta. Asian nous­tua esil­le myös muu­ta­mia mui­ta mitoi­tuk­sia ja nii­den nou­dat­ta­mis­ta on kont­rol­loi­tu aiem­paa tar­kem­min. Tämä on erin­omai­nen asia, sil­lä mak­se­tut pal­ve­lut tulee saa­da täy­si­mää­räi­si­nä ja mah­dol­li­set vahin­gon­tuot­ta­muk­set mini­moi­tua.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to ja Oulun kau­pun­ki val­vo­vat jul­ki­sen sek­to­rin pal­ve­lui­den laa­tua ja mää­rää. Oulun alu­eel­la pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­sa ei onnek­sem­me ole räi­kei­tä ali­tuk­sia. Val­von­ta suo­ri­te­taan joko etu­kä­teen ilmoit­ta­mal­la aja­kon­ta tai pis­to­kont­rol­li­na. On sel­vää, että pai­kat puu­na­taan ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa on riit­tä­väs­ti pai­kal­la sil­loin, kun tar­kas­tusa­jan­koh­ta tie­de­tään. Täs­tä syys­tä ennal­ta ilmoit­ta­mat­to­mat tar­kas­tus­käyn­nit pal­jas­ta­vat todel­li­sen arjen tilan­teen kaik­ke­nin par­hai­ten. Sii­tä syys­tä oli­si­kin tar­pee­seen lisä­tä juu­ri täl­lais­ta val­von­taa, jol­loin puut­teet havai­taan ja siten nii­hin voi­daan puut­tua ajois­sa. Näin taa­taan hyvä ja riit­tä­vä hoi­to sekä tur­val­li­suus.

Esi­mer­kin­omai­ses­ti otan esil­le itseä­ni askar­rut­ta­van asian, jos­sa val­von­ta nil­kut­taa pahas­ti. Muu­ta­ma vuo­si sit­ten teh­tiin tupa­kan myyn­tiin muu­tok­sia. Kau­pois­sa ei tupak­ka­tuot­tei­ta, eikä edes tupak­ka­merk­ke­jä saa olla näky­vil­lä. Kaup­pi­aan tulee tar­kis­taa tiet­ty mää­rä alle 28-vuo­tiai­ta kysyen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus osto­ti­lan­tees­sa. Tar­kas­tus­ten mää­rä pitää rapor­toi­da val­vo­jal­le samal­la ilmoit­taen, mon­ta­ko alai­käis­tä, alle 18-vuo­tias­ta yrit­ti ostaa tupak­ka­tuot­tei­ta. Val­von­nan lin­jauk­set kuu­los­ta­vat kat­ta­vil­ta mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta alai­käi­set polt­ta­vat tupak­kaa. Jos­sa­kin siis mät­tää, sil­lä var­si­nais­ta ongel­maa ei ole saa­tu pois­tet­tua.

Hyvä tar­koi­tus suo­jel­la alai­käi­set tupa­kal­ta ja samal­la sen aiheut­ta­mal­ta ter­veys­ris­kil­tä ei peli­tä. Kou­lu­lais­ten tupa­koin­tiin on vai­kea puut­tua edes opet­ta­jan kou­lu­päi­vän aika­na. Jos oppi­las tupa­koi kou­lua­lu­een ulko­puo­lel­la, ei hän­tä voi­da sank­tioi­da sii­tä, ainoas­taan kou­lua­lu­eel­ta pois­tu­mi­nen on täs­sä tilan­tees­sa luva­ton­ta. Vain kou­lua­lu­eel­la tapah­tu­vas­ta tupa­koin­nis­ta voi­daan ran­gais­ta. Hyvä tar­koi­tus valuu sor­mien läpi hiek­kaan. Sama tilan­ne on nuus­kan käy­tön suh­teen.

Val­von­ta ja mitoi­tuk­set eivät saa olla vain sää­dök­siä ja byro­kra­ti­aa. Sen alku­pe­räi­nen tar­koi­tus on muu­ta kuin pape­ril­la esi­te­ty käp­py­rät ja pyl­väät, joil­la tode­taan val­von­nan suo­ri­te­tun mut­ta todel­li­suu­des­sa val­von­nal­la ei kui­ten­kaan ole saa­vu­tet­tu sil­le ase­tet­tua tavoi­tet­ta. Mie­les­tä­ni kaik­kein sur­ku­hu­pai­sin­ta on oma­val­von­ta, jol­loin val­vot­ta­va voi rapor­toi­da viran­omai­sel­le peri­aat­teel­la “mitä itse halu­aa” ja tote­aa val­von­nan suo­ri­te­tun. Näin voi­daan “hui­ja­ta” val­vo­jaa. Täl­lai­sis­ta tilan­teis­ta jul­ki­suu­teen on nyt tul­lut lukui­sia esi­merk­ke­jä. Toi­vot­ta­vas­ti täs­sä vai­hees­sa herä­tään todel­li­suu­teen ja raken­ne­taan val­von­ta sel­lai­sel­le poh­jal­le, että se tuot­taa todel­li­sia tulok­sia eikä vain “tah­ro­ja pape­ril­la”.

Eeva-Maria Park­ki­nen
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Kes­kus­ta