Päät­tä­jäl­tä: Nyt on vah­vis­tet­ta­va huo­len­pi­toa

Suo­mi on eri ver­tai­lu­jen mukaan maa­il­man tur­val­li­sin maa, jos­sa asuu maa­il­man onnel­li­sin kan­sa. Meil­lä on mui­hin mai­hin ver­rat­tu­na monet asiat erit­täin hyvin.

Se, että meil­lä ei mene niin huo­nos­ti kuin muil­la, ei tar­koi­ta, ettei­kö meil­lä oli­si kor­jat­ta­vaa. Pal­jon on paran­net­ta­vaa. Maas­sam­me esi­mer­kik­si on kym­me­niä tuhan­sia lap­sia ja nuo­ria, jot­ka kär­si­vät mie­len­ter­vey­son­gel­mis­ta. Las­ten­suo­je­lun asia­kas­mää­rä on niin Oulus­sa kuin koko maas­sa koko­nai­suu­te­na jat­ku­vas­sa kas­vus­sa.

Van­hus­ten­hoi­don puut­teis­ta on puhut­tu vuo­sia. Kohut huo­nos­ta hoi­dos­ta tule­vat ja mene­vät, mut­ta asioi­ta ei ole saa­tu kun­toon. Tar­vi­taan pit­kä­jän­tei­syyt­tä ja päät­tä­väis­tä työ­tä, jot­ta van­huk­sis­ta, kun­nia­kan­sa­lai­sis­tam­me, pide­tään koko maas­sa hyvää huol­ta. Pelk­kä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa meuh­kaa­mi­nen ei auta, jos asioi­den hoi­to jää vain puhei­den tasol­le.

Suo­mes­sa teh­dään pal­jon hyvää työ­tä las­ten, nuor­ten, van­hus­ten ja mui­den väes­tö­ryh­mien hyvin­voin­nin eteen. Edel­leen lii­an usein pain­opis­te kui­ten­kin on sivu­asiois­sa tai ongel­mien kor­jaa­mi­ses­sa, kun pitäi­si kes­kit­tyä voi­mak­kaam­min oleel­li­siin asioi­hin ja ongel­mien ennal­taeh­käi­syyn.

Var­hai­nen tuki ja ennal­taeh­käi­sy tulee kai­kes­sa edul­li­sem­mak­si kuin ongel­mien kor­jaa­mi­nen jäl­ki­kä­teen. Pain­opis­tet­tä tulee siir­tää ras­kais­ta pal­ve­luis­ta, esi­mer­kik­si las­ten­suo­je­lus­ta ja eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta, yhä enem­män ennal­taeh­käi­se­viin pal­ve­lui­hin.

Las­ten, nuor­ten ja per­hei­den koh­dal­la ennal­taeh­käi­sy tar­koit­taa muun muas­sa sitä, että lap­si­per­hei­den arjen apu ja tuki eli per­he­työ ja kodin­hoi­ta­ja­pal­ve­lu lai­te­taan kun­toon koko maas­sa. Oulu on näyt­tä­nyt täs­sä omal­ta osal­taan esi­merk­kiä, kun hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta päät­ti lap­si­per­heil­le tar­jot­ta­vas­ta kah­den vii­kon mak­sut­to­mas­ta koti­pal­ve­lu­ko­kei­lus­ta. Pal­ve­lun saa­ta­vuu­des­sa on edel­leen paran­net­ta­vaa.

Koti on lap­sen, nuo­ren ja van­hem­man­kin hyvin­voin­nin läh­tö­koh­ta. Kun kodis­sa voi­daan hyvin, se näkyy myös var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, kou­lus­sa ja vapaa-ajan vie­tos­sa ja vähen­tää esi­mer­kik­si kou­lup­sy­ko­lo­gien ja eri­tyi­so­pet­ta­jien tar­vet­ta. Kotien hyvin­voin­tia tuke­mal­la voi­daan ennal­taeh­käis­tä myös alko­ho­lin ja huu­mei­den käyt­töä, joka on kas­va­va ja kal­lis ongel­ma koko maas­sa.

Van­hus­ten­hoi­dos­sa kes­keis­tä on tur­va­ta riit­tä­vä mää­rä hoi­to­hen­ki­lö­kun­taa. Tämä on sekä hoi­ta­jien että van­hus­ten etu. Sekä van­hus­ten lai­tos­hoi­don että koti­hoi­don hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­set kai­paa­vat pikais­ta sel­ven­tä­mis­tä ja kor­jaa­mis­ta. Samal­la val­von­nan tulee toi­mia, jot­ta mah­dol­li­set epä­koh­dat tule­vat heti ilmi. Vää­rin­käy­tök­siin tulee välit­tö­mäs­ti puut­tua.

Todel­li­ses­sa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nas­sa jokai­ses­ta pide­tään huol­ta. Suo­men ei pidä olla maa, jos­sa jokai­ses­ta voi tul­la jota­kin. Sen sijaan Suo­men pitää olla maa, jos­sa jokai­nen on jota­kin. Ihmi­sen arvo ei rii­pu sii­tä, mitä hänes­tä mah­dol­li­ses­ti tulee tai mitä hän on saa­nut aikaan, vaan jokai­nen on tär­keä ja arvo­kas, huo­len­pi­don arvoi­nen.

Pek­ka Ait­ta­kum­pu
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu (kesk.)
hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen
yksi­lö­asiain­jaos­ton pj.
Kes­kus­ta