Vaa­te­kaup­pa Hau­ki­pu­taal­le

Kun tar­vit­see uusia vaat­tei­ta tai näkee leh­des­tä hyvän alen­nuk­sen vaa­te­kaup­paan, täy­tyy aina men­nä lähem­mäs Oulun kes­kus­taa. Mat­ka on niin pit­kä, että tar­vit­see auto­kyy­din. Monien van­hem­mat ovat var­mas­ti päi­vi­sin töis­sä sil­lä suun­nal­la, eivät­kä jak­sa läh­teä vie­mään tai edes vält­tä­mät­tä mukaan kaup­paan. Hyvä ja mel­ko hal­pa vaih­toeh­to on men­nä bus­sil­la, mut­ta sii­hen täy­tyy varau­tua kätei­sel­lä ja omil­la aika­tau­luil­la. Lin­ja-auto­mat­ka on myös aika pit­kä, lähes tun­nin mit­tai­nen.
Hau­ki­pu­taal­ta löy­tyy kyl­lä mar­ke­teis­ta pukeu­tu­mis­osas­to­ja, mut­ta ne eivät ole kovin moni­puo­li­sia. Vaat­tei­ta on ihan pie­nil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le, mut­ta ei nuo­ril­le. Toki jos tyk­kää ja etsii, niin var­mas­ti siel­tä­kin jotain löy­tyy. Jos vaa­te­kaup­paa ei ole lähel­lä, voi myös kat­sel­la vaat­tei­ta netis­tä, mikä on monien mie­les­tä hel­pom­pi ja muka­vam­pi vaih­toeh­to, mut­ta itse haluan näh­dä ja kokeil­la vaat­tei­ta pai­kan pääl­lä.
Hau­ki­pu­taal­la oli ennen kak­si vaa­te­kaup­paa, joi­den tiloi­hin mah­tui­si nyt­kin hyvin jokin suo­sit­tu kaup­pa. Lähel­lä asuu pal­jon aikui­sia ja nuo­ria, jois­ta tuli­si var­mas­ti vakio­asiak­kai­ta, jot­ka kävi­si­vät siel­lä usein.

Kyl­läs­ty­nyt shop­pai­li­ja