Ulko­nä­kö­pai­neet

Moni nuo­ri kokee kou­lus­sa tai vapaa-ajal­la ulko­nä­kö­pai­nei­ta. Kou­lus­sa pitää olla kal­liit merk­ki­vaat­teet pääl­lä vain sik­si, että ei esi­mer­kik­si jää yksin? Tai mon­ta kiloa meik­kiä, ettei kukaan näki­si luon­non­kau­nii­ta kas­vo­ja?

Omas­ta mie­les­tä­ni kaik­kien pitäi­si olla omia itse­jään. Jos ihmi­nen tyk­kää mei­ka­ta ja sil­lä peit­tää esi­mer­kik­si aknea, on kysees­sä ihan eri asia. Kun ihmi­nen naut­tii sii­tä eikä tee sitä vain sen takia, että “muut­kin meik­kaa”. jos ei jak­sa tai väli­tä sii­tä, niin mik­si vai­vau­tua?

Meik­kaa­mi­nen ei ole ainoa osa näi­tä ulko­nä­kö­pai­nei­ta. Merk­ki­vaat­tei­ta näkee myös pal­jon kou­lus­sa. Mik­si ostaa kal­lii­ta merk­ki­tuot­tei­ta, jois­ta ei edes pidä? Mik­sei voi­da ostaa kirp­pu­to­ril­ta tai saa­da suku­lai­sil­ta? Moni nuo­ris­ta var­maan­kin ajat­te­lee, että aja­tus van­hois­ta käy­te­tyis­tä vaat­teis­ta ei ole kovin hou­kut­te­le­va.

Medial­la on suu­ri vai­ku­tus nuo­riin. Tämä antaa sel­lai­sen kuvan, että pitää olla tosi lai­ha ja pitää näyt­tää juu­ri sel­lai­sel­ta. Mik­si? Eri­lai­suus on rik­kaus! Kou­lus­sa­kin on puhut­tu sii­tä, kun on juu­ri hyvä olla oma itsen­sä.

Jos joku kave­ri on vain sen takia ystä­vä, että toi­sel­la on merk­ki­tuot­teet, niin kan­nat­taa­ko olla sel­lai­sen ystä­vä? Kave­rin pitäi­si olla sel­lai­nen, joka välit­tää ihmi­ses­tä sel­lai­se­naan, kun on!

Moni nuo­ris­ta pitää itse­ään “lii­an liha­va­na” ja tämä voi joh­taa monen­lai­siin syö­mis­häi­riöi­hin esi­mer­kik­si ano­rek­si­aan.

Toi­voi­sin jona­kin päi­vä­nä, että asia muut­tui­si eikä kenen­kään tar­vit­se kokea ulko­nä­kö­pai­nei­ta.

Mar­jaa­na Soi­ni 8a, Lai­va­kan­kaan kou­lu