Tur­kis­tar­haus kiel­let­tä­vä

Tur­kis­tar­haus on yhä lail­lis­ta Suo­mes­sa. Mink­ke­jä, ket­tu­ja, supi­koi­ria ja naa­le­ja kas­va­te­taan verk­ko­poh­jai­sis­sa, virik­keet­tö­mis­sä metal­li­hä­keis­sä. Mut­ta mik­si? Jot­ta ihmi­nen sai­si nii­den tur­kit.

Olot tur­kis­tar­hoil­la eivät miten­kään rii­tä täyt­tä­män aktii­vis­ten petoe­läin­ten toi­min­nan­tar­vet­ta. Tur­ki­se­läi­mil­lä on tal­lel­la vil­lien laji­to­ve­rien­sa tar­peet ja vais­tot, kuten saa­lis­tus­viet­ti, tar­ve revii­rin puo­lus­tuk­seen ja tar­ve muo­dos­taa lajil­le tyy­pil­li­siä sosi­aa­li­sia jär­jes­tel­miä. Ahtais­sa ja virik­keet­tö­mis­sä verk­ko­hä­keis­sä lähes kaik­kien luon­tais­ten käyt­täy­ty­mis­tar­pei­den toteut­ta­mi­nen estyy. Tur­ki­se­läi­met kär­si­vät eri­lai­sis­ta sai­rauk­sis­ta, käy­tös­häi­riöis­tä ja pel­ko­ti­lois­ta.

Tur­kis­tar­haus aiheut­taa myös monen­lai­sia ympä­ris­tö­on­gel­mia. Tur­kis­tuo­tan­nos­sa eri tuo­tan­to­vai­heet vaa­ti­vat pal­jon ener­gi­aa: esi­mer­kik­si rehun kul­je­tuk­set, pakas­ta­mi­nen, kuu­men­ta­mi­nen, jau­ha­mi­nen ja val­mis­tus sekä nah­ko­jen kui­vaus, muok­kaus ja muu käsit­te­ly. Tur­ki­se­läin­ten lan­nas­ta ja virt­sas­ta vapau­tuu ilmaan ilmaa hap­pa­moit­ta­mia typ­pi-, fos­fo­ri- ja ammo­niak­kiyh­dis­tei­tä. Lisäk­si tur­kis­ten käsit­te­lys­sä käy­te­tään voi­mak­kai­ta kemi­kaa­le­ja.

Tur­kis­tar­haus­ta perus­tel­laan usein sil­lä, että se työl­lis­tää ihmi­siä. Yksi tar­ha työl­lis­tää kui­ten­kin kes­ki­mää­rin vain yhden ihmi­sen. Moni uskoo myös eläin­ten hyviin oloi­hin tar­hoil­la. Kui­ten­kin, jos joku pitäi­si kis­saa tai koi­raa vas­taa­vis­sa olois­sa kuin ket­tu­ja ja mink­ke­jä tur­kis­tar­hoil­la, sitä pidet­täi­siin eläin­suo­je­lu­ri­kok­se­na. Täs­sä on sel­vä ris­ti­rii­ta.

Tur­kis­tar­haus on epäeet­tis­tä ja moraa­li­ton­ta. Ihmi­nen ei tar­vit­se turk­kia, mut­ta eläin tar­vit­see. Teko­tur­kis on hal­vem­paa, ja tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että tar­ha­kas­va­te­tun aidon tur­kik­sen tuo­tan­to aiheut­taa monin­ker­tai­ses­ti suu­rem­man ympä­ris­tö­ra­si­tuk­sen kuin vas­taa­van teko­tur­kik­sen val­mis­tus. Tut­ki­mus­tie­to ja eet­ti­set sei­kat puhu­vat tur­kis­tar­haus­ta vas­taan. Tar­haus on kiel­let­ty tai sitä on rajoi­tet­tu voi­mak­kaas­ti jo mm. Ruot­sis­sa, Hol­lan­nis­sa ja Sveit­sis­sä. Mik­sei myös Suo­mes­sa?

Ella-Noo­ra Han­he­la
Hau­ki­pu­das