Tukeh­tu­mas­sa?

Olen menos­sa kave­reit­te­ni kans­sa kir­jas­toon viet­tä­mään väli­tun­tia, jol­loin vara­reh­to­ri kuu­lut­taa: ”Täs­tä läh­tien kel­lo 13.05 jäl­kei­set väli­tun­nit pide­tään pihal­la. Syy tähän on se, että kou­lum­me ilmas­toin­ti ei ole riit­tä­vä tuhan­nel­le oppi­laal­le, joten sisäil­mam­me on huo­no.”

Tämä pää­tös teh­tiin vii­me syk­sy­nä.

Rei­lut kol­me vuot­ta van­hal­la Hau­ki­pu­taan kou­lul­la ilmas­toin­ti ei ole tar­peek­si kat­ta­va tuhan­nel­le ihmi­sel­le, joten sisäil­mam­me on huo­no. Kos­ka sisäil­mam­me on huo­no, oppi­lai­den täy­tyy pois­tua kou­lu­ra­ken­nuk­ses­ta 13.05–13.20 pihal­le. Pihal­le men­nään, vaik­ka pak­kas­ta oli­si -20 astet­ta.

Toi­saal­ta ulkoil­ma vir­kis­tää aivo­jam­me ja mie­lem­me on parem­pi, mut­ta kun on kyl­mä tai vet­tä sataa, pihal­le ei tee mie­li men­nä. Kun pihal­le pitäi­si men­nä, oppi­laat venyt­tä­vät pihal­le menoa, jon­ka takia opet­ta­jien täy­tyy val­voa, että oppi­laat mene­vät pihal­le. Pihal­la oppi­lail­la ei yleen­sä ole tak­kia, joten oppi­laat voi­vat tul­la sai­raak­si. Kesäl­lä oppi­laat eivät vai­vau­du lait­ta­maan edes ken­kiä jal­kaan, jol­loin sukat mene­vät rik­ki.

Ongel­ma voi­tai­siin rat­kais­ta paran­ta­mal­la ilmas­toin­tia. Minua ihme­tyt­tää, mik­si ilmas­toin­tia ei teh­ty kun­nol­la heti aluk­si, kun kou­lu raken­net­tiin.

Heik­ki Komo­nen ja
Oska­ri Otsa­mo
Hau­ki­pu­das