Toi­min­nal­li­nen opis­ke­lu paran­tai­si kes­kit­ty­mis­tä

Oppi­laat valit­ta­vat ja rie­hu­vat kou­lus­sa. Kou­lu rasit­taa, ja vii­mei­sil­lä tun­neil­la las­ke­taan ennem­min­kin minuut­te­ja, kuin nii­tä mate­ma­tii­kan las­ku­ja. Pää on kipeä­nä. Kou­lus­sa vain istu­taan ja jos joku nos­taa pyl­lyn irti pen­kis­tä, huu­dot­han sii­tä seu­raa. Eikä ole todet­tu, että istu­mi­nen tap­paa.

Ulko­vä­li­tun­te­ja on yksi myös mei­dän kou­lus­sam­me sitä var­ten, että ylä­kou­lu­lai­set­kin sai­si­vat rai­tis­ta ilmaa sekä liik­kui­si­vat, mut­ta kuka nyt siel­lä leik­ki­si hip­paa, sil­lä ollaan­han jo ylä­kou­lus­sa. Ala­kou­lus­sa ne hipat lei­kit­tiin.

Olen itse­kin huo­man­nut, kuin­ka ras­kas­ta kou­lu on seit­se­män tun­nin päi­vi­nä ja kuin­ka lop­pu­päi­väs­tä alkaa oppi­mi­nen men­nä toi­ses­ta kor­vas­ta sisään ja toi­ses­ta ulos. Jos opis­ke­lu oli­si enem­män toi­min­nal­lis­ta esim. bio­lo­gian tun­neil­la käy­täi­siin ulko­na, niin oppi­laat­kin jak­sai­si­vat opis­kel­la parem­min lop­pu­päi­väs­tä­kin. Oppi jäi­si sil­loin parem­min pää­hän, joten koe­tu­lok­set­kin para­ni­si­vat.

On tut­kit­tu, että kou­lu stres­saa nuo­ria entis­tä enem­män, mut­ta uskon, että jos kou­lu ei oli­si niin pen­kis­sä istu­mis­ta vaan oppi tuli­si huo­maa­mat­to­mas­ti teke­mi­sen kaut­ta, niin se ei stres­sai­si, kun ei tar­vit­si­si pän­tä­tä joka tun­ti vain pää­hän ruot­sin sano­ja ja kemian ainei­den merk­ke­jä.
Psy­ko­lo­gian pro­fes­so­ri Kata­rii­na Sal­me­la-Aro on pereh­ty­nyt opis­ke­li­joi­den kou­lu-uupu­muk­seen. Hänen tut­ki­muk­sen­sa mukaan tytöil­lä stres­si joh­taa uupu­muk­seen ja pojil­la kyy­ni­syy­teen. Tätä voi­si hel­pot­taa toi­min­nal­li­sem­mal­la opis­ke­lul­la.

Jos kaik­kial­la Suo­mes­sa otet­tai­siin tapa opis­kel­la toi­min­nal­li­sem­min, niin kou­lu oli­si haus­kem­paa ja se ei oli­si enää niin pakol­li­sen tun­tuis­ta. Oppi­laat jak­sai­si­vat parem­min. Arvo­sa­nat nousi­si­vat samal­la, kun jak­sai­si parem­min ne vii­mei­set­kin tun­nit ja las­ki­si ne vii­mei­set­kin minuu­tit sitä matik­kaa.

Matil­da Koi­vu­ran­ta
Hau­ki­pu­das