Ter­ro­ris­mi ja väki­val­ta Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

Sun­nun­tai­na 7.1. polii­si häly­tet­tiin pai­kal­le Tuk­hol­mas­sa, sil­lä Vår­by Går­din met­roa­se­mal­la pian kel­lo yhden­tois­ta jäl­keen on tapah­tu­nut räjäh­dys. Räjäh­dyk­ses­sä oli kak­si hen­ki­löä, jois­ta toi­nen jou­tui sai­raa­laan louk­kaan­tu­mi­sen­sa takia ja toi­nen meneh­tyi vam­moi­hin­sa. Polii­si epäi­li räjäh­dyk­sen joh­tu­neen käsi­kra­naa­tis­ta, joi­ta tuo­daan Ruot­siin pal­jon Jugos­la­vian alu­eel­ta. Polii­si ei kui­ten­kaan usko, että räjäh­dys on ter­ro­ri­te­ko, vaik­ka jot­kut epäi­le­vät­kin niin.

Väki­val­ta ja rikol­li­suus ovat sel­väs­ti nos­ta­neet pää­tään Ruot­sis­sa vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den aika­na. Eten­kin polii­siin koh­dis­tu­van väki­val­lan mää­rä on nous­sut. Polii­se­ja koh­ti ammu­taan raket­te­ja, heil­le lähe­te­tään uhkauk­sia ja hei­dän kote­jaan ammu­taan tulia­seil­la. Tuk­hol­man lähia­lu­eet on juu­ri­kin suu­rim­pia ongel­ma-aluei­ta Söder­täl­jen ja Bot­kyr­kan rin­nal­la.

Tuk­hol­man kes­kus­tan lie­peil­lä sijait­se­vas­sa Hus­bys­sa on mel­la­koi­tu pal­jon. Tämän usko­taan joh­tu­van maa­han­muut­ta­jien epä­on­nis­tu­nees­ta kotiut­ta­mi­ses­ta ja työt­tö­myy­des­tä, mikä aiheut­taa maa­han­muut­ta­jien syr­jäy­ty­mis­tä muus­ta yhteis­kun­nas­ta. Jot­kut nuo­ret ovat perus­ta­neet rikol­lis­jen­ge­jä, jot­ka myö­hem­min rek­ry­toi­vat uusia nuo­ria mukaan. Tuk­hol­mas­ta onkin sul­jet­tu usei­ta liik­kei­tä väki­val­lan ja hei­dän mie­les­tään puut­teel­li­sen polii­si­työn pro­tes­ti­na.

Suo­men tilan­ne Ruot­siin näh­den on täl­lä het­kel­lä hyvä, vaik­ka ter­ro­ris­min uhka Suo­mes­sa on ehkä suu­rem­pi kuin kos­kaan aiem­min. Vii­me aikoi­na Hol­lan­tiin on perus­tet­tu mai­den väli­nen tie­don­vaih­to­kes­kus ter­ro­ris­min tor­ju­mi­sek­si, jon­ne on lähe­tet­ty myös suo­ma­lai­nen edus­ta­ja. Suo­mes­sa ter­ro­ris­min uhkaa pie­nen­tää aina­kin se, että maa­han­muut­ta­jien kotiut­ta­mi­ses­ta on huo­leh­dit­tu hyvin ja heil­lä on teke­mis­tä, aina­kin kie­len opet­te­lua. Mer­kit­tä­vim­män uhan muo­dos­ta­vat yksit­täi­set toi­mi­jat tai pien­ryh­mät.

Itseä­ni ter­ro­ris­min ja väki­val­lan uhka ei aina­kaan tois­tai­sek­si pelo­ta. Polii­sit ja lain­val­vo­jat hoi­ta­vat mie­les­tä­ni työn­sä hyvin Oulun alu­eel­la, ja hei­hin voi luot­taa. Hämä­riä tyyp­pe­jä ei hii­vi kaduil­la, ja pimeäl­lä­kin on tur­val­lis­ta liik­kua. Tääl­lä myös ter­ro­ri-iskui­hin ja väki­val­taan osa­taan varau­tua tar­peen mukaan, joten en näe syy­tä huo­leen.

Ven­la Väi­sä­nen
Hau­ki­pu­das