Teke­mis­tä vapaa-ajal­le

Olet­ko ollut yksin sän­gyn poh­jal­la miet­ties­sä­si, mitä voit teh­dä seu­raa­vak­si? Toi­vot­ko, että sinul­la­kin oli­si teke­mis­tä? Kave­rit­kaan eivät ala kos­ka ovat aina mökil­lä tai on joku tes­ti. Mik­si ei sinul­la oli­si vaik­ka jotain har­ras­tus­ta?

Olen kuul­lut mon­ta ker­taa jol­la­kin on tyl­sää vapaa-ajal­la eikä kave­ri voi alkaa, tai nuo­ret eivät käy ulko­na ja värk­kää­vät vain puhe­lin­ta. Sen takia minus­ta kai­kil­la pitäi­si olla har­ras­tus.
Har­ras­tuk­sen ei tar­vit­se olla mak­sul­li­nen, kos­ka har­ras­taa voi ilmai­sek­si myös vaik­ka voi­sit lenk­keil­lä. Har­ras­tuk­sen ei tar­vit­se liit­tyä lii­kun­taan, se voi olla vaik­ka musiik­kiin tai askar­te­luun liit­ty­vä.

Toi­voi­sin että kaik­ki liik­kui­si­vat muul­loin­kin kun kou­lus­sa. Lii­kun­taan liit­ty­vä har­ras­tus on sen takia suo­si­tuk­se­ni. Har­ras­tuk­sia voi olla enem­män kuin yksi vii­kos­sa. Har­ras­taa voi ilman kurs­sia­kin jon­kun kave­rin kans­sa. Har­ras­taa voi myös yksin koto­na. Haluai­sin, että kai­kil­la oli­si har­ras­tus.

Frans Jark­ko
Hau­ki­pu­das