Seu­raa­vas­ta ker­ras­ta käy­tä­väl­le

Kun kou­lus­sa pojat häi­rit­se­vät tun­tia, monet opet­ta­jat yrit­tä­vät pitää kuria uhkaa­mal­la hei­tä Wil­ma-mer­kin­nöil­lä tai jäl­ki-istun­nol­la.

Esi­mer­kik­si lauset­ta “Seu­raa­vas­ta ker­ras­ta siir­rän sinut käy­tä­väl­le opis­ke­le­maan” kuu­lee usein. Kui­ten­kaan seu­raa­vaa ker­taa ei kos­kaan tule. Kun tyt­tö häi­rit­see tun­tia, hänel­le saa­te­taan lait­taa tun­nin­häi­rin­tä­merk­ke­jä tai mui­ta ran­gais­tuk­sia jopa ilman eril­lis­tä käs­kyä olla hil­jaa.

Myös minul­le ja muu­ta­mal­le ystä­väl­le­ni on käy­nyt näin. Nau­roim­me lii­an kovaan ääneen tun­nil­la, mut­ta vain häi­rin­tään osal­lis­tu­neet tytöt sai­vat kär­siä. Emme ymmär­tä­neet tun­nin aika­na, että mei­dän oli­si opet­ta­jan mie­les­tä pitä­nyt olla hil­jem­paa, kos­ka mei­tä ei ker­taa­kaan sel­keäs­ti käs­ket­ty ole­maan hil­jaa.

Tie­dän, että suu­rim­mal­la osal­la opet­ta­jis­ta tyt­tö­jen ja poi­kien eri­lai­nen koh­te­lu ei ole suur­ta, mut­ta mie­les­tä­ni sii­nä ei tuli­si olla yhtään ero­ja. Häi­ri­köi­tä pitäi­si koh­del­la ja ran­kais­ta samal­la taval­la suku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta.

Jos­kus myös poi­kia koh­del­laan epä­rei­lus­ti, ja myös sii­hen pitää tie­ten­kin saa­da muu­tos. Pitää myös ottaa huo­mioon oppi­lai­den omat suh­tau­tu­mi­set oppi­mi­seen ja kou­luun. Täl­lä tar­koi­tan sitä, että jos oppi­laal­la on huo­no asen­ne eikä hän kes­ki­ty oppi­tun­neil­la, hänel­le voi­daan suut­tua hel­pom­min kuin oppi­laal­le, joka on kiin­nos­tu­nut oppi­mi­ses­ta ja tekee kou­lu­teh­tä­vän­sä hyvin.

Eri­lais­ten tut­ki­mus­ten ja tilas­to­jen mukaan tytöt pär­jää­vät kes­ki­mää­räi­ses­ti poi­kia parem­min kou­lus­sa ja ovat moti­voi­tu­neem­pia.

Noo­ra Kon­tio
Joki­ran­nan kou­lu, Kii­min­ki