Nuor­ten kotiin­tu­loa­jat ovat hyö­dyl­li­siä

Nuo­ril­la on yleen­sä kotiin­tu­loa­jat. Mut­ta mik­si? Ovat­ko ne hyö­dyl­li­siä?

Mie­les­tä­ni ovat, sil­lä var­sin­kin suu­ris­sa kau­pun­geis­sa on pal­jon melui­sia yöker­ho­ja, jois­sa on mones­ti asiat­to­mia ja arvaa­mat­to­mia ihmi­siä.
Yleen­sä nuo­ret luu­le­vat, että van­hem­mat eivät luo­ta hei­hin, vaik­ka aina­kin omat van­hem­pa­ni eivät luo­ta mui­hin liik­ku­jiin. Itsel­lä­ni­kin on siis kotiin­tu­loa­jat.

Hyvä rat­kai­su oli­si, että van­hem­mat välit­täi­si­vät ja miet­ti­si­vät, ketä siel­lä kes­kus­tas­sa oikein liik­kuu ja monel­ta­ko lap­se­si tulee kotiin.
Vink­ki­nä van­hem­mil­la: Wil­man sivuil­la on kotiin­tu­loai­ka­suo­si­tuk­set tie­tyl­le­kin ikä­luo­kal­le.

Mia Nie­me­lin
Hau­ki­pu­das