Nuo­ret luke­maan

Työ­nan­ta­ja on palk­kaa­mas­sa nuo­ria kesä­työ­hön. Hän käy läpi nuor­ten työ­ha­ke­muk­sia ja osan koh­dal­la hän miet­tii, onko hake­muk­sen kir­joit­ta­nut kym­men­vuo­tias. Isot alku­kir­jai­met ovat teil­lä tie­tä­mät­tö­mil­lä eikä pil­ku­tus­sään­nöis­tä ole kuul­tu­kaan.

Voi miet­tiä, pal­kat­tiin­ko näi­tä kir­joit­ta­jia. Mie­les­tä­ni luke­mi­nen on tär­ke­ää, kos­ka juu­ri täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa sii­tä on hyö­tyä. Jos lukee sään­nöl­li­ses­ti kir­jo­ja, tule­vat pil­kut­kin hel­pom­min pai­koil­leen ja isot alku­kir­jai­met muis­tu­vat mie­leen.

Kui­ten­kin har­va ikäi­sis­tä­ni sekä nuo­rem­mis­ta ja van­hem­mis­ta lukee kir­jo­ja. Veik­kaan, että syy­nä on se, ettei ole tar­peek­si aikaa tai aika käy­te­tään mie­luum­min tele­vi­sion kat­se­luun tai puhe­li­mel­la oloon. Toi­nen syy voi olla se, ettei ole aikai­sem­min luet­tu mie­lek­käi­tä kir­jo­ja vaan tyl­siä ja yksi­toik­koi­sia.

Mie­les­tä­ni van­hem­pien osa­na oli­si innos­taa lap­sia luke­maan vie­mäl­lä hei­tä pie­nes­tä pitäen kir­jas­toon ja rajoit­ta­mal­la ruu­tuai­kaa. Kou­luis­sa­kin ongel­ma­na on se, että kir­jo­ja lue­taan lii­an vähän ja kir­ja­vaih­toeh­dot ovat tyl­siä. Kou­lu­jen pitäi­si lisä­tä kir­jo­jen luke­mis­ta äidin­kie­len ope­tuk­seen, ja opet­ta­jien pitäi­si vali­ta kir­ja­vaih­toeh­dot huo­lel­li­sem­min.

Kun saam­me nuo­ret luke­maan, kohen­tuu hei­dän äidin­kie­len tai­ton­sa huo­mat­ta­vas­ti. Saam­me suju­vaa äidin­kiel­tä puhu­via ja kir­joit­ta­via yhteis­kun­nan jäse­niä.

Kasi­luok­ka­lai­nen Kii­min­gis­tä