Net­ti ja lap­set

Inter­ne­tin demo­gra­fia näyt­tää, että netin käyt­tä­jät nuo­re­ne­vat vuo­si vuo­del­ta, mut­ta se ei tar­koi­ta, että net­ti on täy­sin tur­val­li­nen paik­ka lap­sil­le. Tämä ilme­nee mitä har­mit­ta­vin tavoin, mut­ta ehkä har­vem­min on kyse oikeis­ta rikol­li­sis­ta kuin net­ti­kan­san ylei­ses­tä käyt­täy­ty­mi­ses­tä.

On ollut ikui­nen tren­di aiheut­taa ärsy­tys­tä ja mie­li­pa­haa trol­lauk­sen muo­dos­sa, mut­ta olen huo­man­nut ikä­viä ilmiöi­tä, jot­ka koh­dis­tu­vat pää­asias­sa nuo­riin ja lap­siin ja jois­sa syyl­li­siä ovat aikui­sia ja jos­kus jopa kuu­lui­sia inter­net­hen­ki­löl­li­syyk­siä.

Ote­taan­pa esi­mer­kik­si muu­an 11-vuo­tias tai­tei­li­ja, joka löy­tää uuden siis­tin peli­sar­jan Five Nights At Freddy’s. Innos­tu­nee­na sar­jan peli­hah­mois­ta hän käyt­tää kak­si päi­vää piir­täes­sään fani­tai­det­ta ja lataa sen sit­ten deviantART:iin. Hän odot­taa innois­saan posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, mut­ta kuin­ka olla­kaan, kun vihai­set kom­men­tit tul­vi­vat sisään. Pian vihan syy sel­vi­ää, kun hänel­le lähe­te­tään link­ki videoon, jos­sa möreä-ääni­nen mies esit­te­lee hänen kuvan­sa suu­rel­le ylei­söl­le ja samal­la hauk­kuu sen pys­tyyn. Tun­tui­si­ko kenes­tä­kään hyväl­tä täs­sä vai­hees­sa?

Toi­ses­sa tapauk­ses­sa 15-vuo­tias tei­ni löy­tää uuden apin Musical.ly:n ja innoit­tu­nee­na ideas­ta hän alkaa lataa­maan videoi­ta itses­tään lip­synccaa­mas­sa eri kap­pa­lei­ta. Vähän ajan pääs­tä hän tun­nis­taa itsen­sä videos­ta, jos­sa brit­ti­läi­nen You­Tu­be-täh­ti rea­goi kysei­siin videoi­hin ja sit­ten valit­taa sii­tä, miten pal­jon myö­tä­hä­pe­ää video aiheut­ti hänel­le.

Ymmär­rän toki, että jot­kin nuo­ret eivät vält­tä­mät­tä ole tar­peek­si kyp­siä käyt­tä­mään kaik­kia inter­ne­tin omi­nai­suuk­sia (jol­loin ikä­ra­jat ovat hyö­dyk­si) ja että he ovat myös vas­tuus­sa itses­tään, kun käyt­tä­vät net­tiä. Mut­ta tei­nit ja lap­set ovat her­käs­sä iäs­sä, jos­sa kri­tiik­ki ote­taan jos­kus vää­räl­lä taval­la, ja on aikuis­ten vas­tuul­la luo­da tur­val­li­nen ilma­pii­ri ja näyt­tää esi­merk­kiä sii­tä, miten pitäi­si ja miten ei pitäi­si koh­del­la mui­ta kans­sae­lä­jiä.

Joten anne­taan las­ten kas­vaa ja käyt­tää net­tiä heil­le tar­koi­te­tuil­la sivuil­la rau­has­sa. Kenen­kään itse­tun­toa ei tar­vit­se pila­ta yhden kämäi­sen vit­sin takia.

Hen­na-Riik­ka Ala­ve­sa, Yli­kii­min­ki