Mopot ovat hyviä kul­ku­neu­vo­ja

Monet 15 vuot­ta täyt­tä­neet nuo­ret aja­vat mopo­kor­tin. Mopo on hyvä kul­ku­neu­vo esi­mer­kik­si pit­kän kou­lu­mat­kan vuok­si.

Mopoil­la kul­kee nopeas­ti kou­luun ja ajaa pitem­piä mat­ko­ja väsy­mät­tä, kun taas pyö­räl­lä menee aikaa ja voi­mia.

Monet nuo­ret aja­vat myös skoot­te­reil­la, joil­la on yksin­ker­tai­sem­pi ajaa kuin mopoil­la.

Mopois­sa on vaih­teet, jot­ka vaih­de­taan jal­kaa käyt­tä­mäl­lä ja kyt­kin­tä toi­sel­la kädel­lä. Mopois­sa kui­ten­kin on parem­pi moot­to­ri kuin skoot­te­reis­sa, min­kä vuok­si mopoil­la kes­tää ajaa pidem­pään.

Mopot ovat hyö­dyl­li­siä ja mopon han­kin­ta kan­nat­taa. Alkuun mopol­la voi olla vai­keam­pi ajaa, kun vaih­tei­den opet­te­lus­sa voi men­nä het­ki.
Kun vaih­teet oppii aja­mi­nen on help­poa. Suo­sit­te­len hank­ki­maan mopon.

14 v. tyt­tö