Mik­si kiusa­ta?

Kiusaa­mis­ta näkee pal­jon kou­lun käy­tä­vil­lä, jul­ki­sil­la pai­koil­la, netis­sä tai sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Itseä­ni ei ole kos­kaan kiusat­tu, enkä ole ollut muka­na sii­nä, joten omia koke­muk­sia ei ole. Olen sil­ti miet­ti­nyt asi­aa, ja minul­la on mie­li­pi­de sii­tä.
Monien ihmis­ten elä­mä muut­tuu pal­jon, jos on kiusat­tu. Kiusaa­mi­sen syy on usein joku hyvin arki­nen esi­mer­kik­si ken­gät, hius­tyy­li, musiik­ki­ma­ku tai joku vam­mai­suus tai rajoi­te. Mie­tin usein, mik­si sel­lai­set asiat ovat syy­nä kiusaa­mi­seen. Ihan niin kuin se vai­kut­tai­si miten­kään sii­hen, mil­lai­nen ihmi­nen on, var­sin­kin, jos sii­hen et voi itse vai­kut­taa. Ihmi­seen pitäi­si ensin tutus­tua, ennen kuin tekee min­kään­lai­sia joh­to­pää­tök­siä.

Ymmär­rän kyl­lä, että kiusaa­mis­ta ilme­nee myös niin, ettei­vät van­hem­mat tai opet­ta­ja sitä huo­maa. Opet­ta­jien on mah­do­ton­ta huo­ma­ta kaik­kea kou­lus­sa tapah­tu­vaa kiusaa­mis­ta, kos­ka kiusat­tu ei vält­tä­mät­tä sano sii­tä ja kiusaa­jat voi­vat sanoa kiusan­neen­sa vit­sil­lä. Tai kiusaa­mi­nen voi tapah­tua myös netis­sä esi­mer­kik­si kuvien kom­men­teis­sa hauk­ku­mal­la.

Mie­les­tä­ni kiusaa­mi­nen on täy­sin tur­haa ja hyö­dy­tön­tä. Ihmis­ten tuli­si elää täy­sin omal­la taval­la pel­kää­mät­tä, että muut arvos­te­li­si, tai hauk­kui­si. Kaik­ki pitäi­si ottaa huo­mioon ja miet­tiä, mitä suus­taan pääs­tää. Jos on kou­lui­käi­se­nä kiusat­tu, se voi vai­kut­taa koko lop­pue­lä­mään.

Toi­voi­sin, että opet­ta­jat roh­kai­si­si­vat oppi­lai­ta puhu­maan kou­lu­kiusaa­mi­ses­ta avoin mie­lin. Mie­les­tä­ni oli­si hyvä, jos opet­ta­ja jut­te­li­si oppi­lail­leen kah­den kes­ken tiet­tyi­nä aikoi­na. Täl­löin oppi­laat uskal­tai­si­vat ottaa asian puheek­si roh­keam­min kuin mui­den kuul­len. Toi­voi­sin myös, että oppi­lail­le ker­rot­tai­siin sel­väs­ti, kuin­ka vää­rin kiusaa­mi­nen on. Täl­löin saa­tai­siin kou­lu­kiusaa­mis­ta vähem­mäk­si ja kou­lus­ta tur­val­li­sem­pi paik­ka.

Anni-Sofia Lii­ka­nen
Hau­ki­pu­das