Mie­li­pi­de: Lop­pui­ko tei­den auraus?

Aamu vii­me tal­ve­na: Nousen pyö­rän sel­kään ja läh­den kou­lus­ta kotia koh­ti. Mut­ta kun pää­sen kou­lun pihal­ta pois, huo­maa, että pyö­rä­tei­tä ei ole aurat­tu taas­kaan.
Tämä tapah­tui vii­me tal­ve­na mon­ta ker­taa.

Tal­vel­la aina, kun ajan kou­luun tal­vel­la, niin tiet on aamul­la aina auraa­mat­ta ja kun tulen kou­lus­ta, nii­tä ei yleen­sä vie­lä­kään ole aurat­tu. Ne kuu­lem­ma aura­taan joka toi­nen päi­vä noin kel­lo 12.00, mut­ta jos­kus kun on pääs­syt kel­lo 12.00 pääs­syt kou­lus­ta, niin sil­ti ei ole aurat­tu eikä auraus konet­ta näy mis­sään.

Kou­lu­lais­ten pitäi­si saa­da pyö­räil­lä kou­luun ja takai­sin kotiin ongel­mit­ta. Mut­ta aina kun sataa lun­ta, niin nii­tä ei aura­ta pois, vaan ne jäte­tään tiel­lä sula­maan ja sit­ten ne muut­tu­vat joko los­kak­si tai jääk­si, joil­la molem­mil­la on ärsyt­tä­vä pyö­räil­lä ja jois­sain tilan­teis­sa vaa­ral­lis­ta, esi­mer­kik­si jos osa tie­tä on tasais­ta lun­ta, niin voit pyö­räil­lä kuin nor­maa­lis­ti, mut­ta yhtäk­kiä tule­vas­sa kul­mas­sa onkin jää­tä tai los­kaa, niin pyö­rä saat­taa läh­teä käsis­tä ja len­tää joko lumi­han­keen tai kaa­tua. Täl­löin saat­taa mur­tua käsi tai jal­ka, jos oikein kovaa pyö­räi­lee ja kaa­tuu. Tapa­tur­mat mak­sa­vat kau­pun­gil­le enem­män lop­pu­jen lopuk­si, kuin sään­nöl­li­nen kun­nol­li­nen auraus.

Haluai­sin, että kaik­ki pyö­rä­tiet tai edes suu­rin osa niis­tä aura­taan, niin se on tur­val­li­sem­paa ja jou­tui­sam­paa. Tuli­si vähem­män pyö­rä­ko­la­rei­ta ja ojaan­ajo­ja pyö­ril­lä. Välil­lä tun­tuu, ettei ole tur­vas­sa, kun pyö­räi­lee kou­luun tal­vel­la.

Pat­rik Saras­mo
Hau­ki­pu­das

Tämä mie­li­pi­de­kir­joi­tus on syn­ty­nyt osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä mediayh­teis­työ­tä