Luke­mi­nen kan­nat­taa

Kuin­ka pal­jon sinä luet kir­jo­ja vapaa-ajal­la­si? Luke­mi­nen on vähen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti vii­me vuo­si­na. Lap­sia ja nuo­ria ei jos­tain syys­tä enää kiin­nos­ta luke­mi­nen yhtä pal­jon kuin ennen. Se on har­mil­lis­ta, sil­lä luke­mi­nen on monel­la tapaa hyö­dyl­lis­tä.

Luke­van nuo­ren sana­va­ras­toon kuu­luu noin 50 000–70 000 sanaa, kun taas nii­den, jot­ka eivät lue, vain noin 15 000. Luke­mi­nen vapaa-ajal­la kehit­tää myös kou­lun­käyn­tiä, sil­lä luku­tai­to para­nee ja kes­kit­ty­mis­ky­ky kas­vaa. Lukies­sa­si eri­lai­sia kir­jo­ja, saat tie­toa ympä­röi­väs­tä maa­il­mas­ta ja eri­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta. Lukies­sa oppii myös aset­ta­maan itsen­sä toi­sen ase­maan, eli myös empa­tia­ky­ky para­nee. Kun näkee, että maa­il­ma on eri­lai­sia ihmi­siä täyn­nä, osaa hyväk­syä myös itsen­sä ja muut sel­lai­se­na, kuin on.

Luke­mi­nen on myös hyvää teke­mis­tä. Kun on tyl­sää, tai oma elä­mä ei vain kiin­nos­ta, on mah­ta­vaa ottaa kir­ja käteen ja hypä­tä het­kek­si toi­seen maa­il­maan, elä­mään jon­kun toi­sen elä­mää. Luke­mi­nen aut­taa myös luki­häi­ri­öön. Vaik­ka luki­häi­riöis­tä ei usein luke­mi­nen kiin­nos­ta, kan­nat­ta kui­ten­kin tart­tua kir­jaan ja alkaa vain lukea. Mitä enem­män lukee, sitä parem­mak­si sii­nä tulee ja pian luki­häi­riö­tä tus­kin huo­maa!

Näi­den asioi­den takia useam­man pitäi­si lukea pal­jon enem­män. Lisäk­si se on huippuhauskaa!Uskoisin, että lap­set ja nuo­ret lisäi­si­vät luke­mis­taan, jos kou­luis­ta annet­tai­siin enem­män kir­jo­ja luet­ta­vak­si. Itse pidän eni­ten sii­tä, kun kir­jan saa vali­ta itse. Sil­loin kir­ja on oman tyy­li­nen ja tasoi­nen. Las­ten ja nuor­ten luke­mis­ta lisäi­si var­mas­ti myös se, että van­hem­mat luki­si­vat lap­sil­le jo pie­nes­tä läh­tien. Kun lap­set tot­tui­si­vat luke­mi­seen esi­mer­kik­si joka ilta, tapa saat­tai­si säi­lyä aikui­suu­teen asti. Luke­mi­nen siis todel­la­kin kan­nat­taa!

Enni Paju­la
Hau­ki­pu­das