Lii­kun­ta­tun­te­ja tuli­si lisä­tä enem­män kou­luun

Tänään, kun tulin kou­luun, lähes jokai­nen oppi­las näyt­ti väsy­neel­tä ja sil­tä, että ei jak­sai­si olla kou­lus­sa. Tun­sin itse­kin samoin. Ensim­mäi­sen tun­nin eli lii­kun­ta­tun­nin jäl­keen olo­ni tun­tui pal­jon vir­keäm­mäl­tä ja pys­tyin kes­kit­tyä opis­ke­luun parem­min.

Tämän takia mie­les­tä­ni lii­kun­taa pitäi­si olla enem­män kou­lus­sa. Oppi­laat oli­si­vat mah­dol­li­ses­ti vir­keäm­piä ja pysyi­si­vät kes­kit­tyä mui­hin tun­tei­hin parem­min.

Yhdys­val­ta­lai­sen tut­ki­muk­sen mukaan kou­lu­lai­set tar­vit­si­si­vat enem­män lii­kun­ta­tun­te­ja. Tut­ki­muk­seen osal­lis­tui 11 000 las­ta ja nuor­ta, joi­den pai­noin­dek­sin muu­tok­sia seu­rat­tiin. Havait­tiin, että Yhdys­val­tain kou­luis­sa noin 15 pro­sent­tia lap­sis­ta ja nuo­ris­ta on yli­pai­noi­sia. Liha­vuus voi aiheut­taa kou­lui­käi­sil­le myös hen­kis­tä kär­si­mys­tä, esi­mer­kik­si kou­lu­kiusaa­mis­ta. Tut­ki­muk­sen mukaan yksi­kin tun­ti enem­män vii­kos­sa vähen­si­kin yli­pai­noa tytöil­lä noin 10 pro­sent­tia. Näi­den seik­ko­jen perus­teel­la kou­luun todel­la­kin pitäi­si lii­kun­ta­tun­te­ja lisä­tä.

Auk­ku Yli­kii­min­gis­tä