Lii­kaa somea?

Aamul­la, kun herä­tään kat­so­taan somet läpi. Bus­sis­sa ollaan puhe­li­mel­la, kou­luun kävel­lään kuu­lok­keet pääs­sä. Ruo­kai­lus­sa someis­sa. Joka pai­kas­sa pelk­kää somea.

Ihmi­set eivät kom­mu­ni­koi enää niin pal­jon kuin ennen. Ja jopa autol­la aja­vat ovat puhe­li­mel­la, mikä vaa­ran­taa monen ihmi­sen hen­gen. Pyö­räi­li­jöi­den­kin tuli­si mie­les­tä­ni lait­taa puhe­lin tas­kuun, vält­tääk­seen tapa­tur­mat. Somes­sa voi kas­vot­to­mas­ti sanoa asioi­ta, joi­ta ei sanoi­si päin naa­maa, se on tuot­ta­nut jo vali­tet­ta­van pal­jon kiusaa­mis­ta.

Ymmär­rän kyl­lä, että siel­lä on tär­kei­tä vies­te­jä ja muu­ta. Kyl­lä itse­kin olen puhe­li­mel­la aamul­la ja muul­loin. Haluai­sin kui­ten­kin, että ihmi­set huo­mioi­si­vat, miten pal­jon ovat puhe­li­mel­la ja miten käyt­täy­ty­vät siel­lä. Haluai­sin myös, että puhe­lin jätet­täi­siin jos­kus rau­haan. Ehdo­tuk­se­ni ongel­man rat­kai­se­mi­sek­si oli­si vähen­tää somen käyt­töä ja rajoit­taa sitä var­sin­kin nuo­rem­mil­ta. Ja jät­tää enem­män aikaa kave­reil­le.

Kou­lu­lai­nen Iis­tä