Kou­lus­sa on lii­an rank­kaa

Tun­tuu­ko sinus­ta­kin välil­lä, että kou­lus­sa on lii­an rank­kaa? Tun­tuu­ko sil­tä että mikään ei onnis­tu ja tun­tuu, että et jak­sa teh­dä mitään. Minä tun­nen tääl­lä lail­la aina välil­lä. Minus­ta kou­lus­sa on lii­an rank­kaa.

Tämä voi joh­tua lii­an aikai­sis­ta kou­lu aamuis­ta, lyhyis­tä väli­tun­neis­ta tai pahas­ta ruo­as­ta. Kou­lu­aa­mut ovat tosi­rank­ko­ja, kos­ka yleen­sä pitää seit­se­mäl­tä. Kou­lu­ruo­ka on välil­lä pahaa ja kou­lu­lai­set eivät sil­loin syö, jon­ka seu­rauk­se­na kou­lu­lai­sil­la on huo­no olo ja näl­kä.

Tämä asia pitäi­si hoi­taa sil­lä taval­la että, kou­lu­aa­mut alkai­si­vat aina aikai­sin­taan yhdek­säl­tä, kou­lu varai­si enem­män rahaa oppi­lai­den ruo­kaan ja väli­tun­te­ja tuli­si joka tun­nin jäl­keen ja kaik­ki oli­si­vat vähin­tään kak­si­kym­men­tä minuut­tia.

Mit­ja Terä­vä
Hau­ki­pu­das