Kou­lu­lii­kun­taa pitäi­si lisä­tä

Kou­lu­lii­kun­taa on lii­an vähän. Jot­kut ovat var­mas­ti kans­sa­ni eri miel­tä, kos­ka lii­kun­ta­tun­neil­la on joi­den­kin mie­les­tä tyl­sää. Hei­dän mie­les­tä siel­lä ei teh­dä iki­nä mitään, mitä he haluai­si­vat.

Oli­si tosi hyvä jut­tu, jos oli­si mah­dol­lis­ta saa­da enem­män tun­te­ja ja vaik­ka uusia lii­kun­ta­la­je­ja. Jos uusia laje­ja kokeil­tai­siin, niis­tä voi­si sit­ten myö­hem­min tul­la vaik­ka har­ras­tus jol­le­kin.

Valin­nais­lii­kun­ta on hyvä jut­tu. Valin­nais­tun­neil­la on onnek­si eri­lais­ta lii­kun­taa esim. fris­bee­gol­fia, joka on kivaa. Kou­lum­me voi­si osal­lis­tua kou­lu­jen­vä­li­siin jal­ka­pal­lo­ki­soi­hin, kos­ka kou­lus­sam­me on pal­jon jal­ka­pal­lon har­ras­ta­jia.

Eetu Ervas­ti 8a, Lai­va­kan­kaan kou­lu