Kou­lu­jen aloi­tusa­jat

Useim­mat kou­lut alka­vat nyky­ään 8:00 — 8:30. Sil­loin tal­vi­sin on vie­lä pime­ää ja monet nuo­ret ovat vie­lä väsy­nei­tä. Sil­loin tulee pal­jon vaa­ra­ti­lan­tei­ta, kun on pime­ää ja monet ovat väsy­nei­tä.

Minus­ta kou­lut voi­si­vat alkaa myö­hem­min, puo­li tun­tia myö­hem­min, jol­loin alkaa valois­tua ja monet ker­keä­vät herä­tä kun­nol­la ja syö­dä aamu­pa­lan. Jos kou­lut alkai­si­vat myö­hem­min, kaik­ki oli­si­vat vir­keäm­piä aamui­sin tai sit­ten voi­si nuk­kua pidem­pään. Ker­keäi­si syö­dä kun­non aamu­pa­lan. Tal­vi­sin ker­keäi­si tul­la kirk­kaam­paa ja läm­pi­mäm­pää. Ei tuli­si vaa­ra­ti­lan­tei­tä niin pal­jon.

Eli jos kou­lut alkai­si­vat myö­hem­min ker­keäi­si: syö­dä, herä­tä kun­nol­la tai nuk­kua pidem­pään, voi syö­dä hyvän aamu­pa­lan, ker­ke­ää ker­ra­ta kou­lu­päi­vän asiat, tulee läm­pi­mäm­pää ja valoi­sam­paa tal­vi­sin. Sik­si oli­si hyvä, jos kou­lut alkai­si­vat myö­hem­min.

Ylä­kou­lu­lai­nen Iis­tä