Kou­lu voi uuvut­taa oppi­laan

Kou­lu­päi­vä alkaa kah­dek­sal­ta. Ensik­si on pari tun­tia lukuai­nei­ta. Kym­me­nen aikaan on puo­li tun­tia kes­tä­vä väli­tun­ti. Sisäl­lä ei ole riit­tä­väs­ti penk­ke­jä ja ulko­na sataa, joten koko väli­tun­ti pitää seis­tä. Sit­ten on taas lukuai­nei­ta.

Kah­den­tois­ta aikaan on ruo­kai­lu. Ruo­ka on ällöt­tä­vän näköis­tä ja oudon makuis­ta, joten useim­mat eivät syö. Lop­pu­päi­vä on lukuai­nei­ta. On näl­kä, mut­ta väli­pa­laa tai rahaa sii­hen ei ole muka­na. Väsyt­tää, eikä pys­ty­tä kes­kit­ty­mään. Kun kou­lu vii­mein lop­puu nel­jäl­tä, koto­na teh­dään läk­sy­jä sen ver­ran kuin ehdi­tään. Sit­ten on jo kii­re har­ras­tuk­siin, jois­ta tul­laan myö­hään illal­la kotiin. Läk­sy- ja koe­vuo­ri kas­vaa kas­va­mis­taan, ja vapaa-aika kuluu läk­sy­jä teh­des­sä ja kokei­siin lukies­sa.

Kou­lu voi todel­la­kin uuvut­taa oppi­laan. Ei ole mitään jär­keä, että kaik­ki aineet ovat sama­na päi­vä­nä lukuai­nei­ta. Välil­lä täy­tyi­si olla myös pari tun­tia teke­mis­tä, esi­mer­kik­si koti­ta­lout­ta tai lii­kun­taa, jot­ta sit­ten voi­si taas kes­kit­tyä vaik­ka mate­ma­tiik­kaan.

Väli­tun­tien pituu­dek­si riit­täi­si 15 minuut­tia, kos­ka ollaan sisäl­lä. Suo­si­tel­ta­vaa oli­si var­mas­ti käy­dä ulko­na, mut­ta kuka­pa haluai­si ulos kaa­to­sa­tee­seen tai kovaan pak­ka­seen. Kun väli­tun­nit oli­si­vat lyhyem­piä, oli­si­vat myös kou­lu­päi­vät lyhyem­piä. Penk­ke­jä täy­tyi­si myös hank­kia väli­tun­neil­le lisää. Kou­lu­ruo­kaan pitäi­si panos­taa enem­män. Ruo­kaa meni­si vähem­män huk­kaan ja oppi­laat jak­sai­si­vat parem­min, jos ruo­ka oli­si parem­paa. Esi­mer­kik­si kyse­lyil­lä voi­tai­siin sel­vit­tää, mis­tä kou­lu­ruois­ta oppi­laat pitä­vät ja mis­tä eivät. Vapaa-ajal­la halu­taan teh­dä muu­ta­kin kuin läk­sy­jä, jot­ta sit­ten taas jak­set­tai­siin kes­kit­tyä kou­luun. Pitäi­si olla sään­tö, jon­ka mukaan opet­ta­jat sai­si­vat antaa enin­tään kol­me teh­tä­vää läk­syk­si yhdel­lä tun­nil­la. Myös­kään kokei­ta ei sai­si olla enem­pää kuin kak­si vii­kos­sa.

Kou­lu siis saat­taa hyvin­kin uuvut­taa oppi­laan. Pie­niin asioi­hin panos­ta­mal­la kou­lus­ta voi­daan saa­da muka­vam­pi, eikä niin väsyt­tä­vä paik­ka.

Aino Paa­ni
Hau­ki­pu­das