Koneet käyt­töön

Ala­kou­lus­sa ei käy­te­tä tar­peek­si tie­to­tek­niik­kaa. Se on väis­tä­mä­tön kehi­tyk­sen suun­ta, mik­si sil­tä pitäi­si men­nä pii­loon? Esi­mer­kik­si tie­to­ko­neel­la kir­joit­ta­mi­nen on pal­jon nopeam­paa kuin van­han­ai­kai­nen käsin kynäl­lä kir­joit­ta­mi­nen, sekä pil­vi­pal­ve­lun ansiois­ta työ­tä voi jat­kaa toi­sel­la koneel­la ja vaik­ka koto­na oppi­lail­le teh­ty­jen käyt­tä­jä­ti­lien ansios­ta. Myös table­tit voi­vat olla hyö­dyl­li­siä työ­ka­lu­ja, eten­kin pro­jek­tien kuvaa­mi­seen.

Aina­kin mei­dän kou­lus­sa ylä­kou­luun pääs­tyä suu­rim­paan osaan esi­tel­mis­tä on alet­tu käyt­tää tie­to­ko­nei­ta, joka ovat toi­mi­neet ihan mai­nios­ti. Meil­lä on käy­tös­sä iso mää­rä pää­asias­sa HP:n toi­mi­via pöy­tä­ko­nei­ta sekä läp­pä­rei­tä, jot­ka eivät onnek­si ole 1980-luvul­ta. Toi­saal­ta yleis­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja kuu­lok­kei­ta ei ole kai­kil­le riit­tä­väs­ti kou­lus­sa. Ne eivät ole vält­tä­mät­tö­miä, mut­ta oli­si­vat hyö­dyl­li­siä, kos­ka nii­tä käyt­tä­mäl­lä jokai­nen voi­si kuun­nel­la tai kat­soa jotain video­ta omal­la tah­dil­lan­sa eri koh­das­ta samaan aikaan ilman melua ilmas­sa.

Muis­tan kui­ten­kin, kuin­ka vie­lä kuu­den­nel­la­kin luo­kal­la oli har­vi­nais­ta herk­kua pääs­tä koneel­le, alem­mis­ta luo­kis­ta puhu­mat­ta­kaan. Oli­si hie­noa jos ala­kou­lus­sa voi­tai­siin ope­tel­la enem­män tie­to­ko­neen käyt­töä. Se on hyvää vaih­te­lua, tar­peel­lis­ta tule­vai­suu­den kan­nal­ta ja aina­kin omas­ta mie­les­tä­ni pal­jon haus­kem­paa kuin taval­li­nen opis­ke­lu. Mitä aikai­sem­min oppii käyt­tä­mään tie­to­ko­net­ta tehok­kaas­ti, sitä parem­pi, kun sitä tie­to­tai­toa tar­vit­see.

5. — 6. luok­kien lopuil­la aloi­tim­me kuvaa­maan table­teil­la video­pro­jek­te­ja, mikä oli haus­kaa ja opet­ti kuvaa­maan ja leik­kaa­maan video­ta table­teil­la. Tablet­te­ja ei ylä­kou­lus­sa ole lii­ak­si käy­tet­ty, mut­ta toi­saal­ta puhe­li­mia on sen­kin edes­tä. Puhe­li­mel­la on kaik­ki table­tin tär­keim­mät omi­nai­suu­det. Sil­lä pää­see net­tiin, sil­lä voi kuva­ta ja myös muo­ka­ta videoi­ta, mut­ta ei ihan yhtä tehok­kaas­ti kuin table­til­la.

On ole­mas­sa ohjel­mia, kuten jo laa­jas­sa käy­tös­sä ole­va Kahoot, jot­ka ovat haus­ko­ja ja hyö­dyl­li­siä oppi­mis­työ­ka­lu­ja. Esi­mer­kik­si seit­se­män­nel­lä luo­kal­la suu­rin osa kap­pa­le­tes­teis­tä teh­tiin Kahoo­til­la, ja nii­den tulok­set vai­kut­ti­vat arvo­sa­noi­hin. Oppi­laat vas­ta­si­vat puhe­li­mil­laan, ja jos ne eivät olleet muka­na, niin opet­ta­jan puhe­li­mel­la, tie­to­ko­neel­la tai table­til­la.
Oppi­lai­ta kan­nat­taa kuun­nel­la, sil­lä moti­vaa­tio joh­taa suo­raan työ­tu­lok­seen.

Jaak­ko Oja­la
Hau­ki­pu­taan kou­lu