Koea­lu­eet lyhyem­mik­si

Mik­si on pit­kiä koea­luei­ta? Okei, kaik­ki oppi­vat eri taval­la, mut­ta lii­an pit­kät koea­lu­eet tuot­ta­vat vain lisää stres­siä sii­tä, että ker­ke­ää­kö niin pal­jon asioi­ta oppia. Var­sin­kin ylä­as­teel­la, kun kokeis­ta ei ilmoi­te­ta enää kak­si viik­koa aikai­sem­min.

Jot­kut oppi­laat voi­vat oppia nopeas­ti pit­kän­kin koea­lu­een, mut­ta aina­kin omal­la koh­dal­la on jo tar­peek­si stres­siä nor­maa­li­pi­tui­sen koea­lu­een kans­sa. Esi­mer­kik­si itse en pys­ty kes­kit­ty­mään koea­lu­ee­seen, jos se on lii­an pit­kä, kos­ka mie­les­sä­ni pyö­rii vain aja­tus sii­tä, kuin­ka han­ka­la koe tulee ole­maan.

Opet­ta­jat pis­tä­vät koea­lu­eek­si jopa yli 70 sivua. Sii­nä on niin pal­jon oppi­mis­ta, vaik­ka itse tie­dän­kin, ettei pelk­kä teks­tin pänt­tää­mi­nen auta. Aut­tai­si kovas­ti, jos koea­lu­eet oli­si­vat lyhyem­piä kuin 70 sivua. Var­sin­kin, jos on kak­si tai kol­me koet­ta samal­la vii­kol­la, niin ei ole yhtään vapaa-aikaa, jos koea­lu­eet ovat pit­kiä ja sit­ten vali­te­taan, kun saa­daan huo­no­ja nume­roi­ta kou­lus­sa. En ole iki­nä sel­vin­nyt koe­vii­kos­ta hyvil­lä nume­roil­la, kos­ka koea­lu­eet ovat joka kokees­sa niin pit­kiä.

Iida-Maria Pih­la­ja 8a
Lai­va­kan­kaan kou­lu, Jää­li