Ilmas­ton­muu­tos voi­daan pysäyt­tää

Kuu­let uuti­sis­ta, että Ame­ri­kan mail­la on taas ollut uusi hir­mu­myrs­ky ja että jää­kar­hu­jen asui­na­lu­eet vaa­ran­tu­vat, kun napa­jää­ti­köt sula­vat. Ennen monis­sa mais­sa tal­vi­sin satoi lumi­ki­nok­set, mut­ta nyky­ään tiet ovat koko tal­ven soh­joa täyn­nä, kun ilmat läm­pe­ne­vät vuo­si toi­sen­sa jäl­keen.

Ilmas­ton­muu­tok­seen liit­tyy pal­jon vaa­ro­ja. Ihmi­set tuh­laa­vat luon­non­va­ro­ja ja saas­tut­ta­vat niin, että syn­tyy kas­vi­huo­ne­kaa­su­ja ja maa­pal­lo läm­pe­nee. Jos napa­jää­ti­köt pää­se­vät sula­maan läm­pe­ne­mi­sen seu­rauk­se­na, monet saa­ret voi­vat jää­dä veden alle ja ihmi­set jou­tu­vat pake­ne­maan asui­na­lueil­taan. Val­ta­mer­ten pin­ta nousee vää­jää­mät­tä, ja tul­vien uhka lisään­tyy. Myös monet eläin­la­jit ovat vaa­ras­sa kado­ta ilmas­ton muut­tu­mi­sen ja sii­tä seu­raa­van eli­nym­pä­ris­tön muu­tok­sen takia.

Suur­ten val­tioi­den joh­ta­jat eivät mie­les­tä­ni tee tar­peek­si työ­tä ilmas­ton­muu­tok­sen estä­mi­sek­si. Ajat­te­le­pa, jos asui­sit itse saa­rel­la, joka jää ilmas­ton­muu­tok­sen takia veden varaan. Hir­mu­myrs­kyt lisään­ty­vät, ja kau­pun­ke­ja voi tuhou­tua. Jos myös sade­met­sien tuhoa­mi­nen jat­kuu, sade­met­sien puut eivät enää sido pääs­tö­jen hii­li­diok­si­dia, joten ilmas­to jat­kaa läm­pe­ne­mis­tään. Ymmär­rän kyl­lä, että esi­mer­kik­si len­to­lii­ken­ne on tär­ke­ää, vaik­ka se saas­tut­taa­kin. Lii­ken­neyh­tey­det ulko­mail­le ovat kyl­lä tär­kei­tä, sitä ei voi kiel­tää. Myös esim. tava­roi­den tuo­tan­to saas­tut­ta­vis­sa teh­tais­sa ja ener­gian­tuo­tan­to ovat vält­tä­mät­tö­miä, mut­ta koh­tuus kai­kes­sa.

Ihmis­ten pitäi­si kun­nol­la herä­tä huo­maa­maan, että pilaa­vat maa­pal­lon toi­min­nal­laan. Esim. ener­gian­tuo­tan­non pitäi­si tapah­tua taval­la, joka ei saas­tu­ta, kuten vesi- tai tuu­li­voi­mal­la. Pie­nil­lä päi­vit­täi­sil­lä pää­tök­sil­lä sinä­kin voit vai­kut­taa ilmas­ton­muu­tok­sen pysäyt­tä­mi­seen. Esi­mer­kik­si autoi­lun vähen­tä­mi­nen, kier­rä­tys tai ruu­an ros­kiin heit­tä­mi­sen vähen­tä­mi­nen sääs­tä­vät luon­toa. Ihmis­ten pitäi­si omis­taa mie­les­tä­ni enem­män vaik­ka säh­kö­au­to­ja, jot­ka eivät saas­tu­ta ilmaa, tai käyt­tää jul­ki­sia kul­ku­vä­li­nei­tä.

Rat­kai­su­na asi­aan pidän sitä, että ihmi­set rupe­ai­si­vat kiin­nit­tä­mään lisää huo­mio­ta sii­hen, kuin­ka pal­jon asiat mitä teh­dään edis­tä­vät ilmas­ton­muu­tos­ta ja kuin­ka ener­gian­ku­lu­tus­ta voi­si omal­ta koh­dal­ta vähen­tää. Yhdes­sä pys­tym­me pysäyt­tä­mään ilmas­ton­muu­tok­sen!

Jen­na Vää­nä­nen 8H
Joki­ran­nan kou­lu, Kii­min­ki