Apple Watc­hien käyt­tö­kiel­to kokeis­sa

Olen teh­nyt kokee­ni tun­nol­li­ses­ti ilman mitään lunt­ti­lap­pua tai mitään ja olen tyy­ty­väi­nen omaan suo­ri­tuk­see­ni. Läh­den kokees­ta ja kuu­len, kun kave­ri­ni ker­too jol­le­kin hänen kave­ril­leen, kuin­ka hän jäl­leen ker­ran lunt­ta­si Apple Watc­hil­la ja hui­ja­si opet­ta­jaa täy­del­li­ses­ti. Hän ker­toi kir­joit­ta­neen­sa muis­tiin­pa­not puhe­li­meen­sa jokai­ses­ta kap­pa­lees­ta ja sen jäl­keen siir­tä­neen­sä ne kel­loon.

Sain myö­hem­min tie­tää, että hän sai kokees­ta par­haan mah­dol­li­sen arvo­sa­nan toi­sin kuin kukaan muu ryh­mäs­täm­me. Olin tur­hau­tu­nut, kos­ka ryh­mis­sä on yleen­sä todel­la monia lah­jak­kai­ta oppi­lai­ta, jot­ka sai­vat todel­la hyvän nume­ron ilman lunt­taa­mis­ta.

Kukaan ei kui­ten­kaan huo­mioi­nut hei­tä, vaan moni ihmet­te­li, miten tämä lunt­taa­ja oli saa­nut niin hyvän nume­ron. Kukaan ei nimit­täin tien­nyt, että hän oli lun­tan­nut luke­mat­ta kokee­seen ollen­kaan.

Täl­lai­sia tilan­tei­ta on sat­tu­nut kuu­le­ma­ni mukaan myös monil­le muil­le. Täl­lai­set lunt­taa­jat var­maan ajat­te­le­vat, että mitä se mui­den elä­mään vai­kut­taa, jos hän lunt­taa ja ei jää sii­tä kiin­ni. He eivät var­maan kui­ten­kaan ajat­te­le, että hei­dän kave­rin­sa­kin ja pahim­mas­sa tapauk­ses­sa koko luok­ka voi jou­tua vai­keuk­siin, jos sel­vi­ää, että he ovat puo­lus­tel­leet ja pii­lo­tel­leet lunt­taa­jaa. Vaik­ka van­hem­mil­la tai muil­la suku­lai­sil­la oli­si­kin varaa ostaa täl­lai­nen hie­no ja kal­lis äly­kel­lo, ei sil­ti tar­vit­se olla mui­ta koh­taan epä­oi­keu­den­mu­kai­nen ja käyt­tää sitä täl­lai­seen tar­koi­tuk­seen. En sal­li lunt­taus­ta mis­sään muo­dos­sa, mut­ta on joten­kin todel­la type­rää, kun ei edes jak­sa käyt­tää ener­gi­aa käsin­kir­joi­tet­tuun lap­puun, vaan sekin pitää teh­dä jol­lain äly­lait­teel­la.

En sano, ettei täl­lais­ta kel­loa sai­si ostaa tai käyt­tää kou­lus­sa. En itse­kään jät­täi­si kel­loa yöpöy­däl­le odot­ta­maan kou­lu­päi­vän ajak­si. Ran­ne­kel­lo­jen käyt­tö on suo­ras­taan hyväk­si, jot­ta ei aina kat­soi­si kel­loa puhe­li­mes­ta ja jäi­si selaa­maan sii­tä muu­ta­kin. En siis sano, että täl­lai­sen kel­lon omaa­vat hen­ki­löt eivät sai­si käyt­tää kel­loa kou­lus­sa.

Toi­voi­sin kui­ten­kin näil­tä lunt­taa­jil­ta kun­nioi­tus­ta mui­ta oppi­lai­ta koh­taan. Toi­von, että he ajat­te­li­si­vat, mil­tä tun­tuu heis­tä, jot­ka saa­vat huo­nom­man nume­ron kuin lunt­taa­ja. Hen­ki­löt, joi­den van­hem­mil­la tai suku­lai­sil­la on varaa ostaa täl­lai­nen hie­no ja kal­lis kel­lo, ovat kui­ten­kin yhtä arvok­kai­ta oppi­lai­ta sii­nä mis­sä muut­kin. Kou­luis­sa ei ole min­kään­lais­ta arvo­jär­jes­tys­tä, ellei­vät oppi­laat itse anna sen tapah­tua.

Toi­voi­sin opet­ta­jil­ta hiu­kan tark­kaa­vai­suut­ta kel­loa­sias­sa. Odot­tai­sin hei­dän näyt­tä­vän meil­le entis­tä­kin sel­vem­min, että kaik­ki oppi­laat ovat tasa­ver­tai­sia kou­lus­sa. Lunt­taa­jat: aja­tel­kaa myös mui­ta ihmi­siä ja seu­raa­muk­sia, joi­ta voi tul­la sekä teil­le että kave­reil­len­ne.

Rat­kai­su­na tähän ongel­maan en pidä kel­lo­jen käyt­tö­kiel­toa kou­lus­sa. Sitä ei nou­dat­tai­si kukaan. Ehdot­tai­sin­kin, että oppi­laat jät­täi­si­vät puhe­li­met ja täl­lai­set kel­lot kokeen ajak­si opet­ta­jan pöy­däl­le, jot­ta kel­lään ei oli­si äly­lait­tei­ta kokeen aika­na. Täl­löin kukaan ei aina­kaan voi­si valit­taa epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta tai sii­tä, että toi­sil­la saa olla äly­pu­he­li­met, mut­ta äly­kel­lo­ja kokees­sa ei saa käyt­tää.

Tasa­ver­tai­suut­ta ja
kun­nioi­tus­ta, ei ylei­siä käyt­tö­kiel­to­ja