Mie­li­pi­de: Muu­tok­set eivät tapah­du het­kes­sä

Val­tuus­to­kol­le­ga Anne­ma­ri Eno­jär­vi kir­joit­ti 25.7. Ran­ta­poh­jas­sa hänel­le­kin tär­keäs­tä aiheesta/alueesta ja sen ongel­mas­ta eli Vir­pi­nie­men loma-asu­tusa­lu­ees­ta ja sin­ne pysy­vän osoit­teen saa­mi­sen vai­keu­des­ta. Teks­tis­sä oli jon­kin ver­ran oiot­ta­vaa, joten pää­tin ker­toa näke­myk­se­ni asias­ta.

Jos läh­den aivan alus­ta liik­keel­le eli sii­tä kun Hau­ki­pu­taan kun­nas­ta annet­tiin lupa pysy­vään asu­mi­seen ko. loma-asun­toa­lu­eel­la. Minä­kin ihmet­te­len mik­si tähän kun­nan toi­mes­ta ryh­dyt­tiin. Tuol­loin asias­ta kyse­lin ja edel­leen ihmet­te­len. Mut­ta niin sii­nä kui­ten­kin kävi ja tai­ta­vat ne hen­ki­löt, jot­ka tämän etu­ne­näs­sä tuol­loin sal­li­vat, olla enim­mäk­seen jo pois “kuviois­ta”. Enkä tar­koi­ta täl­lä lupien käsit­te­li­jöi­tä, hehän toteut­ta­vat ylem­pää annet­tu­ja ohjei­ta. Mitä tulee kun­ta­lii­tok­seen, muis­tut­tai­sin, että se ei ollut pak­ko­lii­tos. Se teh­tiin sopi­mal­la vii­den kun­nan kes­ken, toki äänes­tys­pää­tök­sel­lä. Yhdis­ty­mis­so­pi­muk­sen olem­me kaik­ki vas­tuul­li­set päät­tä­jät aikoi­naan luke­neet, eikö vain? Lii­tok­seen pää­dyt­tiin huo­non talous­ti­lan­teen vuok­si ei suin­kaan huvik­seen. Se mitä lii­tok­ses­ta seu­ra­si onkin sit­ten toi­sen kes­kus­te­lun aihe, joten sii­tä ei täs­sä enem­pää.

Sit­ten tähän osoit­teen saan­tiin loma-asun­toa­lu­eel­la. Kir­joit­ta­ja syyt­tää yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­taa asian vat­vo­mi­ses­ta. Asia halu­taan hoi­taa vii­mein­kin lop­puun, joten se tulee hoi­taa kun­nol­la. Uskon, että pit­kään hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nas­sa toi­mi­nee­na kir­joit­ta­ja tie­tää, että kaik­ki asiat eivät tapah­du het­kes­sä. Lau­ta­kun­ta hakee kai­kil­le paras­ta rat­kai­sua. Vas­tuu­ta ei sysä­tä Hel­sin­kiin Väes­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­seen, vaan odo­te­taan väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män luo­ki­tuk­sen muu­tok­sen toteu­tu­mis­ta, se oli­si hel­poin rat­kai­su täs­sä asias­sa. Sil­loin osoit­teen sai­si myös ko. alu­eel­le ilman kaa­va­muu­tos rum­baa.

Oulu on suu­ri kau­pun­ki. Jos kaa­va­mää­räyk­sis­tä ei pide­tä kiin­ni, raken­ta­mi­nen vil­liin­tyy aivan täy­sin. Miten vir­ka­mie­het ja lau­ta­kun­ta ovat eden­neet asias­sa? Esim. alu­een asuk­kail­le on lähe­tet­ty kyse­ly mah­dol­li­ses­ta kaa­va­muu­tok­ses­ta, lähes­kään kaik­ki kyse­lyyn vas­tan­neet eivät halun­neet ryh­tyä kaa­va­muu­tok­seen, vaan oli­vat tyy­ty­väi­siä nyky­ti­lan­tee­seen. Kaa­va­muu­tos toi­si kus­tan­nuk­sia, kos­ka esim. tiet ym. infra pitäi­si vas­ta­ta kaa­voi­te­tun alu­een kri­tee­rei­tä. Nämä asiat tun­tuu var­maan kun­ta­lai­sis­ta kiusaa­mi­sel­ta, mut­ta ei se sitä ole. Vir­ka­mie­het toi­mi­vat vir­ka­vas­tuul­la, me päät­tä­jät olem­me myös vas­tuus­sa teke­mis­täm­me pää­tök­sis­tä. Me haluam­me saa­da asian rat­kai­suun ihan yhtä lail­la kuin alu­eel­la asu­vat osoit­teet­to­mat ihmi­set. Toi­vo­taan että heti alkusyk­sys­tä saa­tai­siin tuo pää­tös Hel­sin­gin suun­nal­ta ja  tämä­kin asia saa­tai­siin lop­puun­kä­si­tel­tyä ja alu­een asun­to­jen omis­ta­jat voi­si­vat elää tyy­ty­väi­si­nä. Tai myy­mäl­lä asun­ton­sa, joka nyt kuu­le­ma tak­ku­aa juu­rin tämän osoit­teet­to­muu­den vuok­si.

Kir­joit­ta­ja mai­nit­si myös että kun­ta­lai­sil­le ei vas­ta­ta heil­tä tul­lei­siin säh­kö­pos­tei­hin. Minä vas­taan yleen­sä ja jos en osaa, väli­tän vies­tin jol­le­kin joka asian parem­min tun­tee. Jos­kus kir­jeen­vaih­don­kin on loput­ta­va, var­sin­kin sii­nä tapauk­ses­sa kun huo­maa, että yhteis­tä näke­mys­tä asias­ta ei ole.

Hyvää kesän jat­koa

Kaa­ri­na Tor­ro

kaupunginvaltuutettu/

yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan­jä­sen

Martinniemi/Oulu