Voi­daan hyvin: Vir­kei­tä van­huk­sia, hyvin­voin­tia yhteis­työl­lä

Tou­ko­kuun toi­sek­si vii­mei­sel­lä vii­kol­la Iis­sä jär­jes­tet­tiin usei­ta hyvin­voin­tiin liit­ty­viä tapah­tu­mia. Elä­ke­läis­ten pai­kal­lis­jär­jes­töt jär­jes­ti­vät lii­kun­ta­ta­pah­tu­man Illin­saa­res­sa. Iin van­hus­pal­ve­lui­den hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­ma Emmin­tu­val­la toi yhteen eri alo­jen edus­ta­jia ker­to­maan pal­ve­luis­ta ja ikään­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Vir­keät van­huk­set puo­les­taan oli Val­ta­ri-aree­nan avaus­ti­lai­suu­des­sa panee­li­kes­kus­te­lun aihee­na.

Mitä se hyvin­voin­ti sit­ten on? Val­ta­kun­nal­li­nen tavoi­te on edis­tää ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia. Kun­nil­la on vas­tuu hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­ses­tä. Hyvin­voin­tiin kuu­luu monia osa-aluei­ta, ja se kuu­luu koko­nais­val­tai­se­na jokai­sel­le ihmi­sel­le. Tämä tavoi­te tulee huo­mioi­da pää­tök­sis­sä ja toi­mis­sa, joi­ta ihmis­ten asioi­ta hoi­det­taes­sa teh­dään.

Oulun­kaa­ren van­hus­pal­ve­luis­sa työn­te­ki­jät huo­leh­ti­vat ikäih­mis­ten hyvin­voin­nis­ta monin eri tavoin. Hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen yksi osa on osal­li­suu­den edis­tä­mi­nen. Osal­lis­tu­mi­sen mer­ki­tys nousi esil­le myös panee­li­kes­kus­te­lus­sa, eli on tär­ke­ää, että ollaan muka­na arjes­sa ja kuu­lu­taan osak­si jotain. Asu­mis­pal­ve­lui­den ja koti­hoi­don työn­te­ki­jät jär­jes­ti­vät tämän tee­man ympä­ril­le Hyvin­voin­ti­ta­pah­tu­man Iin Emmin­tu­val­la. Tapah­tu­mas­sa oli usei­ta pal­ve­lui­den tar­joa­jia, joi­hin kai­kil­la noin sadal­la kävi­jäl­lä oli mah­dol­li­suus tutus­tua. Tapah­tu­mas­sa näh­tiin eri-ikäis­ten ihmis­ten iloi­sia koh­taa­mi­sia.

Kävi­jöil­tä kysyt­tiin hyvin­voin­nin mer­ki­tys­tä ja mis­tä hyvin­voin­ti koos­tuu. Vas­tauk­sis­sa nousi­vat esiin fyy­si­nen, psyyk­ki­nen, sosi­aa­li­nen ja hen­gel­li­nen puo­li. Eri­tyi­sen tär­kei­nä koros­tui­vat ter­veys, ter­veel­li­set elä­män­ta­vat, kuten lii­kun­ta, hyvä ravin­to ja riit­tä­vä uni. Koti ja koto­na asu­mi­nen oli tär­ke­ää, kuten myös ystä­vien ja per­heen mer­ki­tys, hyvä mie­li, onnel­li­suus ja itse­näi­syys. Sopi­va mää­rä huol­ta kuu­lui muu­ta­mien vas­taa­jien mie­les­tä hyvin­voin­tiin. Tämän voi­si tul­ki­ta välit­tä­mi­sen tun­tee­na: ihmi­set, jois­ta väli­täm­me, voi­vat aiheut­taa myös huol­ta ja surua­kin. Välit­tä­mi­nen­kin on siis hyvin­voin­tia.

Me jokai­nen voim­me vai­kut­taa oman hyvin­voin­nin lisäk­si läheis­tem­me hyvin­voin­tiin. Riit­tä­vä tuki, tuki­ver­kos­ton kar­toit­ta­mi­nen ja hank­ki­mi­nen sekä arki­jak­sa­mi­nen koros­tu­vat jokai­sen mei­dän elä­mäs­sä. Samat asiat kuu­lu­vat myös ikäih­mi­sen hyvin­voin­tiin ja hei­dän oikeuk­siin­sa. Päi­vän suju­mi­nen itse­näi­ses­ti tai tuet­tu­na on tär­ke­ää: arkias­ka­reet kuu­lu­vat jokai­sen kotiin. Itse­näi­nen sel­viy­ty­mi­nen on usean ikäih­mi­sen toi­ve. Iän kart­tues­sa ja var­sin­kin sai­rau­den koh­da­tes­sa itse­näi­nen sel­viy­ty­mi­nen voi hei­ken­tyä. Täl­löin läheis­ten ja eri­lais­ten tuki­toi­mien tar­ve koros­tuu. Jokai­sen elä­mä on arvo­kas, ja sii­hen kuu­luu koko­nais­val­tai­nen hyvin­voin­ti. Yhdes­sä teke­mäl­lä voim­me edis­tää ikäih­mis­ten hyvin­voin­tia.

Hil­le­vi Tur­pei­nen,
Iin asu­mis­pal­ve­lui­den
pal­ve­lue­si­mies
Sari Vitik­ka,
Iin koti­hoi­don pal­ve­lue­si­mies