Voi­daan hyvin: Per­he­kes­kus edis­tää koko per­heen hyvin­voin­tia

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä kehi­te­tään par­hail­laan yhteis­työs­sä jäsen­kun­tien, jär­jes­tö­jen ja seu­ra­kun­tien kans­sa las­ten ja per­hei­den lähi­pal­ve­lu­jen ver­kos­toa, eli per­he­kes­kus­ta. Per­he­kes­kus on alu­eel­li­nen lähi­pal­ve­lu­jen ver­kos­to, joka tukee ja edis­tää las­ten ja nuor­ten hyvää arkea ja koko per­heen ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia. Toi­min­ta antaa tilaa per­hei­den moni­muo­toi­suu­del­le ja moni­kult­tuu­ri­suu­del­le, voi­ma­va­roil­le ja osal­li­suu­del­le. Per­he­kes­kuk­ses­ta saa tukea van­hem­muu­teen, pari­suh­tee­seen, yksi­näi­syy­teen, sovin­nol­li­seen eroon tai per­he­vä­ki­val­lan ehkäi­syyn.

Per­he­kes­kuk­sen pal­ve­lut ovat saa­ta­vil­la lähel­lä, jal­kau­tu­vi­na, ver­kos­to­mai­ses­ti, las­ten ja nuor­ten omas­sa oppi­mis- ja kehi­ty­sym­pä­ris­tös­sä kuten koto­na, päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa ja muis­sa koh­taa­mis­pai­kois­sa. Toi­min­ta perus­tuu kun­nit­tain tai alueit­tain sovit­tui­hin käy­tän­töi­hin ja toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­siin. Per­he­kes­kus tar­jo­aa myös säh­köi­siä pal­ve­lu­ja, kuten chat-pal­ve­lua.

Tavoi­te on yhdis­tää nykyi­nen, moni­puo­li­nen lap­si­per­heil­le suun­nat­tu toi­min­ta yhtei­sek­si ver­kos­tok­si tai tilaan, jos­sa per­heil­lä on mah­dol­li­suus tava­ta mui­ta samas­sa elä­män vai­hees­sa ole­via per­hei­tä ja saa­da tar­vit­taes­sa myös ammat­ti­lais­ten tukea ja ohjaus­ta. Avoin koh­taa­mis­paik­ka mah­dol­lis­taa myös per­hei­den oman osal­li­suu­den ja yhtei­söl­li­syy­den, jol­loin per­heet pää­se­vät itse kehit­tä­mään heil­le suun­nat­tua toi­min­taa omien tar­pei­den­sa mukaan.

Ver­kos­to­mai­nen toi­min­ta­pa tar­koit­taa, että per­hei­den tar­vit­se­ma apu tai tuki on saa­vu­tet­ta­vis­sa siel­tä, mis­sä asiat tule­vat puheek­si. Puheek­si otta­mi­nen pyri­tään teke­mään mah­dol­li­sim­man hel­pok­si, ja per­he­kes­kuk­ses­sa jokai­sen van­hem­man tai lap­sen tuli­si voi­da pyy­tää apua ilman pel­koa lei­maan­tu­mi­ses­ta. Sekä per­heel­lä että yksit­täi­sel­lä työn­te­ki­jäl­lä on käy­tet­tä­vis­sään monia­lai­nen asian­tun­ti­ja­ver­kos­to, jos­ta voi kut­sua sopi­vaa osaa­mis­ta tuek­si asiak­kaan kans­sa yhdes­sä tun­nis­te­tun tar­peen mukai­ses­ti.

Jos per­he kokee elä­mäs­sään pie­niä­kin haas­tei­ta, vaik­ka­pa vau­van hoi­don tai uhmai­käi­sen lap­sen suh­teen, on per­he­kes­kus­ver­kos­tos­sa ole­vat työn­te­ki­jät juu­ri hei­tä var­ten. Per­he­kes­kuk­sen kes­kei­sin sano­ma on, että avun pyy­tä­mi­nen ja saa­mi­nen tuli­si olla mah­dol­li­sim­man help­poa, oikea-aikais­ta ja vai­kut­ta­vaa.

Lee­na Mäm­mi-Lauk­ka
vs. per­he- ja sosi­aa­li­pal­ve­lu­joh­ta­ja
Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä