Voi­daan hyvin: Lii­kun­nas­ta tulee elä­män­ta­pa pie­nin aske­lin

Kolmnin kirjoittajat Pia Kuusela, Oulunkaaren kuntoutuksen palveluesimies, vs. ja Marjo Veijola Iin kunnan liikuntaneuvoja

Vuo­si on jäl­leen vaih­tu­nut, ja moni meis­tä on aloit­ta­nut sen teke­mäl­lä lupauk­sen. Yksi suo­ma­lais­ten suo­si­tuim­mis­ta lupauk­sis­ta on lii­kun­nan lisää­mi­nen. Lupaus on aiheel­li­nen, sil­lä suo­ma­lai­sis­ta yli 70 % liik­kuu ter­vey­ten­sä kan­nal­ta lii­an vähän ja käyt­tää lii­kaa aikaa istu­mi­seen. Tut­ki­mus­ten mukaan istu­mi­sel­la on suo­ra yhteys usei­siin pit­kä­ai­kais­sai­rauk­siin kuten val­ti­mo­sai­rauk­siin ja dia­be­tek­seen. Liik­ku­mi­nen onkin lää­ke, jol­la ter­veys­ris­ke­jä voi­daan mer­kit­tä­väs­ti pie­nen­tää.

Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta kehit­tää hen­gi­tys- ja veren­kier­toe­li­mis­tön kun­toa, paran­taa lihas­voi­maa ja tasa­pai­noa sekä kohen­taa mie­lia­laa. Se myös lie­vit­tää stres­sin oirei­ta ja paran­taa unen laa­tua.

Moni meis­tä miet­tii uuden lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen aloit­ta­mis­ta. Alus­sa innos­tu­mi­nen on yleis­tä, mut­ta har­mit­ta­van pian innos­tus lopah­taa. Miet­ties­sä­si itsel­le­si sopi­vaa lii­kun­ta­muo­toa oleel­lis­ta on löy­tää laji, mis­tä itse pitää ja mikä tuot­taa mie­li­hy­vää. Vain näin lii­kun­nas­ta voi tul­la sään­nöl­lis­tä ja osa arkea­si. Voit myös miet­tiä kei­no­ja, miten lisä­tä hyö­ty­lii­kun­taa. Voit­ko esi­mer­kik­si kor­va­ta autoi­lua käve­lyl­lä tai käyt­tää por­tai­ta his­sin sijaan?

Elä­män­ta­pa­muu­tok­sen teke­mi­nen on usein haas­ta­vaa. Usein hel­pom­paa oli­si­kin jat­kaa enti­seen tapaan van­ho­jen kaa­vo­jen mukai­ses­ti. Muis­ta, että liik­ku­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa pie­nin aske­lin. Älä ole itsel­le­si lii­an anka­ra vaan muis­ta, että kai­ken­lai­nen liik­ku­mi­nen on hyväs­tä. Suo­ma­lai­ses­sa suo­si­tuk­ses­sa sano­taan, että jo kym­me­nen minuut­tia lii­kun­taa ker­ral­laan vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti. Ase­ta yksi pää­ta­voi­te, jota koh­den menet. Voit mer­ki­tä pää­ta­voit­teen kalen­te­riin vaik­ka vuo­den pää­hän. Mat­kal­la koh­ti pää­ta­voi­tet­ta tar­vi­taan myös väli­ta­voit­tei­ta, jot­ta moti­vaa­tio pysyy yllä. Hyvä perus­oh­je on, että älä muu­ta kaik­kea lii­an radi­kaa­lis­ti.

Jos tun­tuu, että tar­vit­set apua etkä pää­se yksin eteen­päin, niin tur­vau­du ammat­ti­lai­sen apuun. Esi­mer­kik­si Iis­sä lii­kun­ta­neu­von­ta kuu­luu kun­nan hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin, ja sen tavoi­te on edis­tää iiläis­ten ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia lisää­mäl­lä lii­kun­ta-aktii­vi­suut­ta ja ravin­to­tie­tout­ta. Lii­kun­ta­neu­von­ta on mak­su­ton­ta, ja asiak­kaal­la on mah­dol­li­suus 1–3 ohjaus­ker­taan tar­peen mukaan. Neu­vo­jal­le voi vara­ta ajan puhe­li­mit­se tai täyt­tä­mäl­lä esi­tie­to­lo­mak­keen kun­nan net­ti­si­vuil­la. Lii­kun­ta­neu­von­taa on tar­jol­la myös Iin ter­veys­a­se­mal­la ker­ran vii­kos­sa. Sii­hen pää­see mukaan ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­nan suo­si­tuk­sel­la.

Pia Kuuse­la
Oulun­kaa­ren kun­tou­tuk­sen pal­ve­lue­si­mies, vs.
Mar­jo Vei­jo­la
Iin kun­nan lii­kun­ta­neu­vo­ja